Kapıcının Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kapıcının Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur?
  • Kapıcının Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur?

  • Ekim 21, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kapıcının Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur?

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getirmekte bu sorunlardan biri de kapıcının kıdem tazminatından kimin sorumlu olacağı konusudur.

Konut Kapıcıları Yönetmeliğindeki tanıma göre kapıcı; ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güveliklerinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı benzeri hizmetlerde görevli olan kişiyi ifade eder.

Yargıtay’a göre kapıcılık çalışması kendine özgü çalışma şartları olan, serbest zaman kullanma imkanı bulunan, ara dinlenme süresi fazla olan ve çalıştığı sitenin kapıcı dairesinde ikamet edilmesi sebebiyle özel hayat ve iş hayatının iç içe geçtiği bir çalışma biçimi olan kapıcıların kıdem tazminatı 4857 Sayılı İş Kanunu kurallarına tabidir.

İş Kanununa göre kapıcının kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıllık kıdeme sahip olması gerekmektedir.
Kapıcının Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur?
Kapıcılık işçilik alacağında husumet kat maliklerini temsilen apartman yönetimi ve kat maliklerine birlikte yönetilmelidir!

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri, kapıcı giderlerinden (ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı, mantolama v.s.) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. Hükmü gereğince Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay kararlarına göre kapıcı giderleri ve bunun için toplanacak avansa bağımsız bölüm malikleri eşit olarak katılmalıdır. Ancak önemle belirtmek isteriz ki bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihteki malik olan kişiye aittir.

Kıdem Alacağı Ödenmeyen Kapıcı Ne Yapabilir?

634 Sayılı Yasa’nın 35. maddesine göre kat maliklerini temsilen apartman yönetimi hakkında takip yapabileceği gibi, aynı kanunun 20. maddesi uyarınca da takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapabileceği düzenlenmiştir. Bir diğer ifade ile kapıcının bu konuda seçimlik hakkı bulunmaktadır. Kapıcı işçilik alacağı için apartman yönetimi hakkında takip başlatması 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesi hükmüne uygundur. Ancak bu durumda kararın mutlaka kat maliklerine de icra emri tebliğ edilmesi veya kat maliklerinin takipte taraf olarak göstermesi gerekmektedir.

Kapıcının Kıdem Alacağına Gecikme Tazminatı Uygulanabilir Mi?

Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinde öngörülen gecikme tazminatının uygulanabilmesi için borçlu kat maliklerinin takip konusu kapıcı kıdem tazminatı hakkında alınan kat malikleri kurulu kararına katılması, katılmamışsa bu kararın ya da yöntemince düzenlenmiş işletme projesinin kendisine tebliğ edilmesi veya başka bir surette borçtan haberdar olması gerekir. Takipten veya davadan önce öğrenmemiş olması halinde de icra ödeme emrinin veya dava dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren gecikme tazminatından sorumlu tutulabileceği kabul edilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş