Apartman Yönetim Kurulu Kararının İptali İstenir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Yönetim Kurulu Kararının İptali İstenir Mi?
  • Apartman Yönetim Kurulu Kararının İptali İstenir Mi?

  • Ekim 19, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yönetim Kurulu Kararlarının İptali İstenir Mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 34’e göre kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Yönetim kurulu üyeleri kat maliklerine karşı aynen vekil gibi sorumludur.

Yönetim kurulu kararları; Kat Mülkiyeti Kanunu emredici hükümlerine aykırı olamaz. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesinin birinci fıkrasına göre yönetim planı ana taşınmazın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ilişkin diğer hususları düzenleyen ve tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim kurulunun görevleri  yönetim planında tahdidi olarak sayılmış olup, bunlar dışında görev ve yetkisi yoktur.

Yönetim kurulu bir üst kurul niteliğinde olduğundan Kat Mülkiyeti Yasasının 32/3.maddesi hükmüne göre anagayrimenkulun kullanımından veya yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlardan yönetici ve denetçiler arasında çıkan uyuşmazlıkların kat malikleri kurulunda çözülmesi ve karara bağlanması gereklidir

Yönetim kurulu, kat malikleri iradesi yerine geçerek bir karar alamaz.
Ancak kendilerine verilen yetki ve yasal görevleri gereği, düzenleyici konularda karar alabilirler. Yönetim kurulunca alınacak kararlara karşı itirazlar, öncelikle kat malikleri kuruluna taşınarak, burada görüşülüp, bir sonuca bağlanmadan, doğrudan doğruya iptal davasına konu edilemez.

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesinin birinci fıkrasında kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat maliki veya kat maliklerinin mahkemeye başvurarak hakimin müdahalesini isteyebileceği hükme bağlanmış olup, yönetim kurulunca alınan kararların iptali için doğrudan mahkemeye başvurulacağı konusunda bir hükme yer verilmemiştir.

Yönetim kurulu kararlarına karşı niteliği gereği öncelikle kat malikleri kuruluna başvurulması ve bu kurulca gerekli değerlendirmenin yapılıp sonuçlandırılmasından sonra verilecek olan bu genel kurul kararına razı olmayan kat maliki veya malikleri mahkemeye başvurabilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş