Ceren Yanık Hukuk Bürosu

Av. Ceren Yanık

Hukuk büromuz, hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ilke edinmiş, “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi amaç edinmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Kıymetli müvekkillerimize sadece dava ve işlerle ilgili hukuki hizmetin dışında müvekkillerimizi gereken her konuda bilgilendirerek hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku ve KVKK alanlarında şahıs ve şirketlere kurumsal olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanları
Her hukuk dalının kendine has özelliklerine uygun avukatlık hizmet verilmektedir

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, İnfaz Kanunu

Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku

İş Hukuku, İşçi hakları, Çalışma Koşulları

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu

İnfaz Hukuku

Hapis, Adli Para Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu, Kat Maliki Yönetmeliği

Kira Hukuku

Kira Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanun ve Kira Hukuku Mevzuatı

Kişisel Veri Koruma Hukuku

KVVK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Makaleler
İşlem Tanığı Olmadan Yapılan Arama Hukuka Uygun Mudur?
ARAMA TANIĞI OLMADAN YAPILAN ARAMA HUKUKA AYKIRIDIR  CMK’nın 119/4. maddesinde belirtildiği üzere “Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.” demektedir. Kanunun düzenlemesinde yer alan “bulundurulur” ifadesinin emredici olduğu, Cumhuriyet savcısı olmadan yapılan aramada iki tane işlem tanığı olmak zorundadır. […]
 • Temmuz 23, 2021
İcra Kefaleti Usule Uygun Yapılmamışsa İcra Emrinin İptali
”İcra Kefaletinin Geçersizliği Nedeniyle İcra Emrinin İptali Gerekir” ”İcra kefaletinin geçersizliği nedeniyle iptali istemi, yargılamayı gerektirmesi nedeniyle genel mahkemede ileri sürülebilecek bir husus olup, şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurularak iptali talep edilemez. Ancak, İİK’nun 38.maddesi uyarınca icra dairesindeki kefaletler, müteselsil kefalet niteliğinde olup, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tâbidir. İcra kefaletinin Borçlar Kanunu’na göre geçerli olmadığından […]
 • Temmuz 11, 2021
Apartmanda Çamaşırları Islatan Komşuya Para Cezası Verilebilir Mi?
Apartmanda Çamaşırları Islatan Komşuya Para Cezası 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesinin birinci fıkrasına göre;” Kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler.” Yargılama konusu olan olayda davalının site içinde komşuluk hukukuna uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu, bahçesine astığı […]
 • Temmuz 9, 2021
Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu Nedir?
Kira Sözleşmesinde Kefil Ticari hayatın sürekliliği nedeniyle kira sözleşmelerinde kefil kaydına sıklıkla başvurulmaktadır. Kira sözleşmesi açısından kefilin sorumlu olması ve  kefaletin geçerli olması için kanundaki belirli şartları taşıması gerekmektedir. Aksi halde kefil, kira borcundan sorumlu olmayacak ve  kira sözleşmesinde TBK.nun 583.maddesinde belirtilen şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersiz olacaktır. Kefaletin birden çok türü olsa da […]
 • Temmuz 8, 2021
ORTAK ALANLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİNE KATILMASI
Ortak Alanların İşgali Ortak alanların haksız işgal edilmesi veya ortak alanların bağımsız bölüm içine katılması sorunları apartmanlarda en sık yaşanan sorunların başında gelmektedir. Tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir. Binanın ortak alanlarını hiç kimse dilediği gibi kullanamaz. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku ve saygı esastır. Ortak yerler […]
 • Temmuz 3, 2021
Kötü Komşu İle Mücadele Yolları
Apartman ve sitelerde yaşam, komşuluk ilişkileri arasından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartman ve sitelerde en önemli sorunlardan biri de geçimsiz ve sorunlu komşulardır. Kat Mülkiyeti Kanuna göre kötü komşulara karşı yasal başvuru yolları bulunmaktadır. KOMŞUNUN SÜREKLİ RAHATSIZ ETMESİ KANUNA AYKIRIDIR! 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasına göre; kat malikleri gerek […]
 • Temmuz 1, 2021
Borcun Kasten Ödenmemesi, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu Yönünden Haksız Tahrik Nedenidir
‘‘Mağdurun borcunun kasten ödememesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu yönünden haksız tahrik sebebidir’’ Ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak düzenlenen haksız tahrik; kişinin haksız bir fiilin kendisinde oluşturduğu hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi durumunda kusur yeteneğindeki azalmayı ifade etmektedir. Bu halde fail, suç işleme yönünde önceden bir karar vermeksizin, dışarıdan gelen etkinin […]
 • Haziran 27, 2021
Eşin ”e-Devlet” hesabına izinsiz girmek manevi tazminat nedenidir
Yargıtay, izinsiz bir şekilde e-devlet şifresinin kullanılmasını “kişilik haklarına saldırı” olarak kabul etti. ‘‘ Eşine ait e-Devlet hesabına izinsiz giriş yapmak kişilik haklarının ihlali niteliğinde olup manevi tazminat gerektirir.’’ Boşanma davasının devam ettiği dönemde davalının,  eşinin kimlik fotokopisi ile “e-Devlet” şifresi almak istediğine dair taahhütnameyi imzaladığını ve eşine ait “e-Devlet” şifresini aldığını, bu şekilde eşinin […]
 • Haziran 27, 2021
Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?
Apartmanlarda yaşanan sorunların  çözümlenmesinde yönetici önemli göreve sahiptir. Apartman yöneticisi kat maliklerine karşı sorumlulukları olan kişidir. Kanuna göre bir apartmanda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici seçilmelidir. Ancak kat maliki tüm bağımsız bölümlerin sahibiyse kanuni olarak yönetici olarak atanmak zorundadır. 634 Sayılı Kanun’un 35.maddesinde düzenlendiği üzere, apartman yöneticisinin görevleri düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre ; […]
 • Haziran 18, 2021
Apartmanda Cam Balkon Yasal Mıdır?
Apartmanlarda Cam Balkon Sorunu  Apartman ve sitelerde cam balkon yapılması günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Birçok kişi yazılı izin almadan cam balkon yaptırmaktadır. Ancak kat malikleri kurulundan izin alınmadan cam balkon yaptırılması kat mülkiyeti kanuna aykırılık teşkil eder. Kat Mülkiyeti Kanununun 19. Maddesine göre; “Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle […]
 • Haziran 13, 2021
Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu ve Cezası Nedir?  
Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu   Velayet; Anne ve babanın birlikte veya tek başına çocuğun kişiliği veya malları üzerinde sahip olduğu hakları, borçları ifade eden kavramdır. 4721 sayılı Kanun’un velayet hakkına ilişkin 335 maddesinde, anne ve babanın evli olduğu durumlarda velayet anne ve baba tarafından birlikte kullanılır, ortak hayata son verilmesi veya ayrılık halinde hakim eşlerden […]
 • Haziran 12, 2021
NAFAKA ÖDEMEME SUÇU NEDİR?
Nafaka Yükümlülüğünün İhlali ve Hapis Cezası İcra-iflas kanunumuzda nafaka borcunu ödememe suçu İİK madde 344’te ‘‘Nafaka Kararlarına Uymama’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Nafaka yükümlülüğünü ihlal; nafaka yükümlüsünün, nafaka ilişkin mahkeme kararının kendisine yüklediği edim yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve nafaka yükümlülüğüne kısmen veya tamamen uymamasıdır. Madde 344: ‘‘Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, […]
 • Haziran 12, 2021
Mirastan Mal kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?
Mirastan Mal kaçırma (Muris Muvazaası)  Ölümüyle mirası gerçek kişilere intikal edecek kişiye muris denilmektedir. İrade ile irade beyanı arasındaki karşılıklı ve bilerek ve isteyerek yaratılan uyuşmazlığa muvazaa denir. Burada tarafların iradeleri ile beyanları arasında fark olmasının asıl sebebi, tarafları gerçekte yapmak istemedikleri bir işlemi yapmış gibi veya yaptıkları bir işlemi olduğundan farklı göstererek üçüncü kişileri […]
 • Haziran 6, 2021
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  Adından da anlaşıldığı üzere bir kimsenin ölümüne kadar bakılması için yapılan bir sözleşmedir. Anılan sözleşme TBK’ nın 611. Maddesinde şöyle ifade edilmiştir. ‘‘Ölünceye kadar bakma sözleşmesi; bakım borçlusunun, bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bakım borçlusu, bakım […]
 • Haziran 5, 2021
İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir Mi?
 İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? İstifa eden işçi normalde kıdem tazminatı alamaz. Ancak bazı durumlarda haklı nedenlerle istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. İstifa eden işçinin, kıdem tazminatına hak kazanamayacağını söylemek her zaman doğru olmaz. Bazı durumlarda işçi istifa etmiş olsa bile kıdem tazminatına hak kazabilmektedir. Yargıtay, işçi lehine yorum ilkesi […]
 • Haziran 4, 2021
SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?
CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME USULÜ  Seri muhakeme usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan zorunlu bir özel yargılama usulüdür. Seri muhakeme uygulanmadan iddianame düzenlenmiş ise bu bir iddianamenin iadesi nedeni olacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 250. maddesinde düzenlenen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan seri muhakeme usulü şüphelinin özgür iradesiyle […]
 • Haziran 1, 2021
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu Nedir?
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU  Kişinin merkezi sinir sistemi üzerinde bağımlılık yaratan her türlü maddeye uyuşturucu madde denir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, diğer uyuşturucu suçları gibi “kamunun sağlığına karşı suçlar” içerisinde yer almaktadır. Bu bakımdan korunan hukuki değerin kamu sağlığı/genel sağlık olduğunu söylemek mümkündür. Uyuşturucu suçlarında toplumsal sağlığı […]
 • Haziran 1, 2021
UZLAŞMA TEKLİFİ AVUKATA YAPILABİLİR Mİ?
UZLAŞMA TEKLİFİ AVUKATA YAPILABİLİR Mİ? Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği Madde 29/2’ye göre Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde vekaletnamede özel yetki var ise vekile de uzlaştırma teklifinde bulunabilir. Görüleceği üzere mağdurun/suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda vekile uzlaşma teklifinde bulunulması hukuken mümkündür. Peki mağdur veya suçtan zarar […]
 • Mayıs 27, 2021
HAGB Teklifini Müdafi Reddedebilir Mi?
 Müdafi Vekaletnamesinde Özel Yetki Olmadan HAGB Teklifini Reddedemez!  ‘‘Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair beyanının niteliği itibarıyla şahsa sıkı surette bağlı bir hak ve yetki olması nedeniyle ancak vekâletnamede bu hususta özel bir yetkinin bulunması hâlinde sanık müdafisi tarafından bu hak ve yetkinin kullanılabilmesi mümkün olacaktır.’’    Yargıtay Ceza Genel Kurulu     E:2015/225  […]
 • Mayıs 22, 2021
Bina Dışına Klima Monte Edilmesi Mümkün Müdür?
Bina dışı klima uygulamaları, apartman sakinleri arasında problemlerin doğmasına neden olmaktadır. Tüm kat malikleri ortak alanları eşit kullanma hakkına sahiptir. Binanın ortak alanları hiç kimse dilediği gibi kullanamaz. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku esastır. Bina dış cepheleri, apartmanın ortak alanlarıdır. Dolayısıyla ortak alanlarda karar almadan keyfi değişikler yapılamaz. Ayrıyeten; Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre; […]
 • Mayıs 15, 2021