İcra İşlemleri Şikayet Edilebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İcra İşlemleri Şikayet Edilebilir Mi?
  • İcra İşlemleri Şikayet Edilebilir Mi?

  • Mayıs 8, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNE KARŞI ŞİKAYET YOLU

İcra organlarının işlemlerinin uygunluğunu sağlanması amacıyla şikayet kurumu düzenlenmiştir. Şikayet bir dava olmayıp, hukuki çare yoludur. Şikayet icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı başvurulan kendisine has bir yoldur. Şikayet bir dava olmadığı için şikayet talebine karşı tarafın hiç gösterilmemiş olması veya yanlış gösterilmesi şikayetin reddini gerektirmez. Bu nedenle davacı ve davalı değil, şikayet eden ve şikayet olunan terimleri kullanılmaktadır.

HMK’nın 114 ve 115. Maddeleri uyarınca dava şartı gibi görülüp taraf teşkili için kesin süre verilemez ve kesin süreye uyulmadığından dolayı dava usulden reddedilemez. Ancak gider avansı duruşma açılan şikayetlerde dava şartı olarak görülmektedir. Menfaati olan herkes şikayet yoluna başvurabilir. Şikayetin konusunu; icra ve iflas daireleri tarafından yapılan işlemler oluşturur. Bunun yanında alacaklılar toplantısı, iflas bürosunun kararlarına ve konkordato komiserinin işlemlerine karşı da şikayet yoluna gidilebilmektedir.

Şikayet Nedenleri;

1.İşlemin kanuna aykırı olması:

Bir kanun hükmünün hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanmasıdır.

2.İşlemin hadiseye uygun olmaması:

İcra müdürüne kanunda takdir yetkisi tanınan hallerde söz konusudur. Takdir yetkisinin yanlış kullanılmasına dayanan şikayet sebebidir.

3.Bir hakkın yerine getirilmemesi:

İcra müdürünün görevi dahilinde olan ve yapması gereken bir işlemi yapmaması halinde söz konusu olan şikayet sebebidir.

4.Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması:

Bu durumda icra müdürü, kendiliğinden veya ilgilinin talebi üzerine yapması gereken bir işlemi kanunda öngörülen veya uygun bir sürede haklı bir neden olarak yapmaması söz konusudur. Bu şikayet sebebinde icra müdürü kendiliğinden veya ilgilinin talebi üzerine yapması gereken bir işlemi ne yapmakta ne de reddetmektedir.

5.Kamu düzenine aykırılık:

İcra dairesi tarafından yapılan bir işlem kanunun emredici hükümlerine aykırılık teşkil ederse, şikayetin konusunu oluşturur.

Şikayetler, İcra Mahkemesine yapılır. Şikayette süre; şikayet sebebinin öğrenilmesinden itibaren başlar.

İşlemin kanuna aykırı olması ve işlemin hadiseye uygun olmaması halinde şikayet süresi 7 gündür.

Bir hakkın sebepsiz yere sürümcemede bırakılması, bir hakkın yerine getirilmemesi ve kamu düzenine aykırılık halinde şikayet süresi süresizdir.

Şikayet olunan işlem veya şikayet nedeninin ne olduğunun bir önemi olmaksızın, şikayet kendiliğinden icrayı durdurmaz; ancak mahkeme gerekirse icrayı durdurabilir. Şikayet sonucunda red veya kabul kararı verilir. Ayrıca şikayet sebeplerinin yerinde olduğunu tespit eden İcra Mahkemesi;

*Yanlış yapılan işlemin bozulması

*Yanlış yapılan işlemin düzeltilmesi

*Yapılmayan veya geciktirilen işlemlerin yapılmasının emredilmesine karar verebilir.

İcra mahkemesi şikayetin konusuna göre şikayeti incelerken işin niteliğine göre tanık ve bilirkişi deliline başvurabilir. Hakim şikayet konusu işlemin yapıldığı icra dosyasını getirtmeli ve incelemelidir. Şikayet konusu işlemin iptali dışında icra mahkemesi icra memurunun yerine geçerek doğru olan işlemi yapamaz. Ancak şikayet konusu işlemi düzeltebilir.

Yargıtay içtihatlarına göre icra mahkemesince şikayet yolu ile kaldırılmadıkça, icra müdürü kendiliğinden kararından rücu edemez.  İcra müdürünün, icra mahkemesi kararı gereğince işlem yapması için kararın kesinleşmesine gerek yoktur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 330. maddesi gereğince, vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir. İcra işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda yargı organlarınca hükmedilen vekâlet ücreti maktudur.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin içtihatlarına göre şikayet münhasıran icra müdürünün kusurundan kaynaklanıyorsa şikayetin iptali halinde takibin diğer tarafı aleyhinde yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilemez. İcra memurunun yeniden yaptığı işleme karşı ilgililer yeniden şikayet yoluna başvurabilirler.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş