İcra Harç Ve Giderleri Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İcra Harç Ve Giderleri Nedir?
  • İcra Harç Ve Giderleri Nedir?

  • Mart 29, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İCRA HARÇ VE GİDERLERİ

İcra takibinin yürütülmesi ve sonuçlanması için harcanan paraların tamamına icra harç ve giderleri denir. İcra takibi başlatılırken devlet gerekli işlemleri yapabilmek için harç ve gider avansı almaktadır.

İcra takibi başlangıcında takibin türüne göre başvurma harcı, peşin harç, tahsil harcı ve cezaevi harcı olmak üzere dört çeşit harç vardır. İcra takibi sırasında ise takibin türü ve durumuna göre haciz, teslim ve satış harcı, suret harcı, tahsil harcı, tahliye harcı ve vekalet suret harcı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

1.BAŞVURMA HARCI

İlamlı takiplerde ve ilamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan harca icraya başvurma harcı denir. Konusu para ile değerlendirilebilen ve değerlendirilemeyen ilamlı ve ilamsız icra takiplerinde başvurma harcı alınır. İcra takibi başlatan alacaklıdan peşin olarak tahsil edilir.  2023 yılı itibariyle icraya başvurma harcı 179,90 TL’dir.

Konusu para ile değerlendirilemeyen icra takiplerinde başvurma harcı kadar, yerine getirme harcı alınır.  Başlattığımız ilamlı takibin türüne göre de değeri belli olmayan icra takiplerinde, 2023 itibariyle icranın yerine getirilmesi harcı olan 179,90 TL’dir.

Örneğin para alacağı içermeyen müdahalenin önlenmesine, gayrimenkulün tahliyesi ve teslimine, çocuk teslimine, taşınır teslimine ilişkin ilamlı takiplerde yerine getirme harcı alınmaktadır.

2.PEŞİN HARÇ

İlamsız icra takiplerinde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında alınan harca peşin harç denir. Bu harç nispi bir harç olup, ilamlı takiplerde bu harç alınmaz.

Peşin harç, ilamsız takiplerde alınmaktadır. İlama (ya da ilam niteliğindeki belgeye) dayanmayan takip taleplerinde alacak miktarının binde beşi oranında peşin olarak alınır. İlam ve ilam niteliğindeki belgelere dayanan icra takiplerinde peşin harç alınmaz.

İlam niteliğindeki belgeler İcra ve İflas Kanunu’nda ve Özel Kanunlarda düzenlenmiştir. Bunlar; mahkeme huzurunda yapılan sulhler, mahkeme huzurunda yapılan kabuller, para borcu ikrarını içeren düzenleme şeklinde hazırlanan noter senetleri, istinaf kefaletnameleri, temyiz kefaletnameleri ve icra dairelerindeki kefaletnameleridir.

Bu harç takip talebinde bulunan alacaklıdan peşin olarak alınır. Peşin harçlar takip sonunda tahsil olunacak harçtan mahsup edilir. Bu takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa peşin alınan harç kendisine iade edilir veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir. Bu harcın mükellefi borçludur.

3.TAHSİL HARCI

İcra takibinin sonunda tahsil edilen paranın miktarına veya alacaklıya teslim edilen taşınır veya taşınmazın değerine göre alınan nispi harca tahsil harcı denir. Tahsil harcı alacağın icra dairesine ödenmesi, alacağın alacağa mahsuben satış ile tahsili, alacağın haricen (borcun doğrudan alacaklıya ödenmesi) tahsili, alacaktan-takipten feragat edilmesi, vazgeçilmesi halinde alınır.

 Ancak; ödeme emrinin tebliğinden önce borçlu veya üçüncü kişi tarafından borç ödenirse tahsil harcı alınmaz.

Tahsil harcında oranlar icra takip işlemlerine göre farklılık gösterir.

*Ödeme veya icra emrinin tebliğinden sonra, hacizden önce borç ödenirse; ödenecek tutarlar üzerinden %4,55

*Hacizden önce ve satıştan önce borç ödenirse tahsil olunan tutar üzerinden %9,10

*İcra dosyasından satış yapılması halinde satıştan gelen tutarlar üzerinden alınan tahsil harcı ise %11,38’dir.

Tahsil harcının mükellefi borçludur. İcra takiplerinde tahsil harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde ise harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenir. Harç alacağı, icranın yerine getirilmesiyle doğar.

 4.CEZAEVİ HARCI

İcra takibinin sonunda alacaklıdan alınan ve alacak miktarının yüzde iki oranında olan harca denir. Konusu para ile değerlendirilemeyen icra takiplerinde başvurma harcının yarısı kadar cezaevi yapı harcı alınır. İcra takibi başlatan alacaklıdan peşin olarak tahsil edilir.

Kanunda aksi düzenlenmemişse, bütün harçların sorumlusu borçludur ve takip sonunda ondan tahsil edilir. İstisnai olarak yalnızca cezaevi harcı borçludan değil alacaklıdan tahsil edilir.

Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmeyen harçları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır.

Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenleri, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur. Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgah adresi açık olarak gösterilir.

İCRA GİDERLERİ

İcra harçlarının dışında icra yargılaması ve icra takip sürecinde de yapılacak olan masraflar vardır.

*Ödeme emrinin tebliğ edilmesi ve diğer posta giderleri,

*Haciz, satış ve paylaştırma giderleri

*Yedieminlik ücreti

*Bilirkişi ücreti

*Yol giderleri icra sürecinde alınması gereken giderlerdendir.

Bunlar; İcra dairesi dışında gerçekleştirilen her bir haciz, teslim ve satış işlemi için alınır. Haciz, teslim ve satış işleminden önce işlemin yapılmasını talep edenden (genellikle alacaklıdan) peşin olarak tahsil edilir. 2023 yılı itibariyle haciz, teslim ve satış harcı 422,40 TL’dir.

İcra giderlerinden biri de posta masraflarıdır. Başlattığınız icra takibi için borçlu sayısı kadar tebligat masrafını dosyaya eklemeniz veya bunun için PTT’den tebligat pulu almanız gerekmektedir. 2023 yılı itibariyle posta masrafı 58,00 TL’dir.

İcra dosyasına ibraz edilen vekaletname sureti için suret harcı alınmakta ve icra dosyasından fotokopi (suret) talep edilmesi halinde her bir sayfa için suret gideri alınmaktadır. 2023 itibariyle ilamın her sayfasının suretinden 9,30 TL suret harcı ve 25,60 TL vekalet suret harcı alınmaktadır.

HARÇ ALINMAYAN İCRA İŞLEMLERİ

Bazı icra işlemlerinde haç alınmasına gerek yoktur.

Bunlar;

*Ticari senetlere ait takipler hariç olmak üzere, değeri 50 Türk Lirasını geçmeyen dava ve takipler

*Ayda 100 Türk Lirasını geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler

*İcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri kararıyla, bu iptal ve ıslah dolayısıyla yeninden yapılacak işlemler

*İcra tetkik mercilerinin cezaya ilişkin kararlarıyla bu kararların temyizi işlemleri

*İcra ve İflas Kanunu’nun 270. Maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri de harçtan muaftır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş