Haksız İcra Takibi Nedeniyle Tazminat İstenir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Haksız İcra Takibi Nedeniyle Tazminat İstenir Mi?
  • Haksız İcra Takibi Nedeniyle Tazminat İstenir Mi?

  • Ekim 27, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Haksız İcra Takibi Yapan Alacaklıdan Manevi Tazminat İstenebilir!
Yargılama konusu olayda borçlu, haksız icra takibi nedeniyle mağdur olduğunu yaptığı masraflar nedeniyle maddi ve manevi zararının tazminini istemiştir.
Mahkeme, borçlu aleyhinde başlatılan takibin haksız olduğu gerekçesiyle borçlunun uğradığı manevi zarardan alacaklının sorumlu olacağını kabul etmiştir.

 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

E: 2015/2330     

K:2016/795

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı …. aleyhine 23/10/2012 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit, maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 28/01/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince; Dava, icra dosyasına borçlu olmadığının tespiti ve haksız icra takibi nedeni ile uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı … 2012/2264 E sayılı dosyasında kim tarafından açıldığını bilmediği elektrik aboneliği nedeniyle hakkında icra takibi yapıldığını, kesinleşen takip nedeniyle aracına haciz konulduğunu ve yakalama emri çıkartıldığını, oturduğu gayrimenkul üzerine de haciz konulduğunu, paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde aracının hacizli olduğu için tüketici kredisi çekmek zorunda kaldığını, … 2012/2264 dosya numarası ile başlatılan icra takibine esas borcunun olmadığının tespitini takibin durdurulmasını, haczin kaldırılmasını ve tüketici kredisi nedeniyle fazladan ödenen faizin ve haciz işlemi nedeniyle uğradığı manevi zararın tazminini istemiştir. Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, icra takibine konu aboneliğin davacıya ait olmadığı gerekçesiyle davacının icra dosyasındaki tüketim bedeli nedeni ile bir borcunun bulunmadığının tespitine, tüketici kredisinin dava konusu icra takibi nedeniyle alındığı hususu davacı tarafından ispat edilemediği, davacının evinde veya iş yerinde fiili bir haciz olmaması icra talebi nedeni ile kişilik haklarının zedelenmediği ve manevi tazminat isteme koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle tazminat istemlerinin reddine karar verilmiştir. Dosya arasındaki bilgi ve belgelerden; davacı … hakkında …. 2012/2264 E sayılı dosyada ilamsız icra takibi yapıldığı, takibin kesinleştiği,… 2012/20989 soruşturma nolu dosyasında davacı hakkında böyle bir aboneliğin bulunmadığı, şirketle yapılan yazışmalardan ve adreste yapılan tahkikattan elektrik şirketinin sehven böyle bir takip yaptığı sonucuna varılmıştır. Davalı tarafından davacı aleyhinde başlatılan takibin haksız olduğu ortaya çıkmış olup bundan dolayı davacının uğradığı manevi zarardan davalı sorumludur. Şu durumda, davalı şirketin kusuru ile davacı hakkında haksız takip yapılmasına ve takibin haciz aşamasına kadar ulaşmasına neden oldukları gözetilerek uygun bir manevi tazminata karar verilmesi gerekirken istemin tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davacının diğer temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 21/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş