Gürültücü Komşuya Ne Yapılmalı?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Gürültücü Komşuya Ne Yapılmalı?
  • Gürültücü Komşuya Ne Yapılmalı?

  • Aralık 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Gürültücü Komşuya Karşı Hukuki Haklar Nedir?

Yaşadığınız konut tek parsel veya birden fazla parsel olarak kurulmuş olsa da tapuda toplu yapı şerhi bulunması halinde kat mülkiyeti hukukuna tabidir.

Kat mülkiyeti kanununa göre ; komşuların birbirlerini karşılıklı olarak rahatsız etmeme yükümlülüğü vardır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Komşunuzun kendi dairesinde sürekli gürültü çıkardığından  apartman sakinleri ve ev sahibi olarak rahatsızlık duyuyorsanız hukuki yollara başvurabilirsiniz.
Gürültü yapan komşunuzu ikaz etmeniz gerekmektedir. Bu ikazdan bir sonuç alınmazsa eğer  kolluk kuvvetlerine başvurabilirsiniz. Kolluğa başvurulması mahkemeye başvurmanın bir ön adımıdır. Kollukta durum tespiti için ifade tutanağı tutulması ileride açacağınız davada size ispat kolaylığı sağlayacaktır. Böylece söz konusu sorun belgelenmiş olacaktır.
Bu davayı yönetici değil, kat maliklerinden biri açmalıdır.

Ana taşınmazın ortak yerlerine yapılan müdahalenin önlenmesi ve onaylı mimari projeye aykırılıkların eski hale getirilmesine ilişkin davalar mülkiyet hakkına dayanılarak açılır. Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesi, yöneticinin görev ve yetkilerini belirlemiş olup, bunların arasında mülkiyet hakkı ile sıkı sıkıya bağlantısı olan müdahalenin önlenmesi ve projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi davası açma yetki ve görevi bulunmamaktadır. Ancak kat mülkiyeti hukukunun özelliği itibarıyla uygulamada kat maliki olmayan yönetici, kat malikleri kurulu tarafından yetkilendirilmesi halinde böyle bir davayı açabilir.

Kat mülkiyeti kanunu’na tabi taşınmazlarda kanunun uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıklar sulh hukuk mahkemeleri görevli mahkemedir.

Her kat maliki apartmandaki gürültü sorunundan dolayı Sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesi isteminde bulunabilir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi uyarınca taşınmazda gürültü ve ses kirliliğine neden olup olmadıkları, böyle bir durum mevcut ise bunların tahammül sınırlarını aşıp aşmadığı konularında uzman ve teknik bilirkişilerden rapor alınarak ana taşınmazdaki kat maliklerine rahatsızlık verici eylemleri önlemek bakımından alınması gereken tedbirleri belirleyip (koku, gürültü ve yüksek sesi önleyici tedbirler ile gerektiğinde işyerinin tavan ve duvarlarında yalıtım yapılması) ona göre karar verilecektir.

Buna göre mahkemece konusunda uzman bilirkişi kurulu ile mahallinde inceleme yapılarak davalıların kullandığı bağımsız bölümleri uygun olarak kullanıp kullanmadığı ayrıntılı olarak saptanıp aykırı kullanıldığının tespiti halinde alınacak önlemlerin neler olduğunun belirlenerek bu hususta sorunlu komşuya  Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca makul bir süre verilerek uyuşmazlığı çözümleyecektir. 

Gürültü problemin çözümü için tek yol dava yoludur. Dava dışında gürültü problemi çözülememektedir. 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi   2017/2977 E, 2018/5149 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava dilekçesinde, binanın Belediye’den onaylı mimarı projesinde sığınak olarak görülen bölümün müvekkilinin yokluğunda, müvekkilinin bilgisi ve muvafakati olmadan davalılar tarafından depo haline dönüştürüldüğünü ve tuğla örmek suretiyle bölümlere ayrıldığını, binanın çevresinde bulunan otoparkın zincirle kapatıldığı için zemin katta yer alan dükkanların girişlerinin kapatıldığını ve dükkanların araç park etmesinin yasaklandığını, binanın bahçesinde yer alan kamelyaya girişin kilitlendiğini, bu kamelyadan kiracıların istifade edemediğini, müvekkiline ait dükkanın duvarına müvekkilinin yada kiracılarının izni olmaksızın çanak anten monte edildiğini, dava konusu sığınağın tuğla örülmek suretiyle bölünmesi şeklinde oluşturulan kısımların yıkılmak suretiyle kaldırılarak sığınağın eski hale getirilmesini, otopark alanına konulan kilitli zincirlerin kaldırılmasını ve dükkanların girişleri açılarak otoparkın araç park edilebilir hale getirilmesini, kilitlenmek suretiyle kapatılan kamelyaya giriş anahtarlarının tüm kat maliklerinin ve kiracıların istifade edebilmesi için kendilerine dağıtılmasını, davacıya ait dükkanın dış duvarına monte edilen çanak antenin sökülmesini, davalıların ortak mülkiyete haksız müdahalelerinin önlenmesi istenilmiştir.
Davalı karşı davacılar dava dilekçelerinde davacı tarafından kiraya verilen ve … spor salonu olarak kullanılan yerin diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte işlerden olduğundan KMK ve yönetim planının …. maddesinin d bendi gereğince kullanımının önlenmesini ve tahliyesini, davacının plates spor salonuna konulan klimanın montajı sırasında kirişlerde yapmış olduğu tahribatın onarılmasını ve klimaların binada yaratmış olduğu fiziki kirliliğin önlenmesini, zemin katta bulunan ve poliklinik niteliği taşıyan aile sağlığı merkezinin KMK’nın …. madde kapsamında olduğundan sözleşmenin hükümsüzlüğü ve tahliyesini, ana gayrimenkulde dubleks meskenlerde mimari projeye aykırı yapılan kapıların kapatılarak, elektrik ve su tesisatlarına yapılan müdahalesinin menine ve uygun hale getirilmesi istenilmiştir.
Mahkemece …-) Davacı- karşı davalının davasının kısmen kabulü ile, a-)Davalı- karşı davacıların …. ilçesi, … mahallesi 405 ada 762 parsel sayılı taşınmazdaki inşaat projesinde sığınak olarak yer alan bölümdeki el atmalarının depo yapılmak üzere örülmüş ve ….01.2015 tarihli inşaat bilirkişisi raporunun ekinde yer alan … kat planında sarı renk ile boyalı tüm tuğlaları kırarak yıkmak, apartmana dış cepheden bu alana giriş için yapılan ve inşaat bilirkişi raporu ekinde sunulan planda mavi renk ile boyanan ahşap kapıyı söküp atmak, kapının sökülmesiyle oluşan yere tuğla örmek, sıvamak ve boyamak ve oluşan molozların dışarıya çıkarıldıktan sonra sığınak alanını boyanması, temizliğin yapılması suretiyle meydana getirmiş oldukları el atmanın önlenmesine,
b-)Davacı-karşı davalının binaya ait otoparktaki kilitli zincirin kaldırılması suretiyle El atmanın Önlenmesine yönelik talebinin kabulü ile davalı -karşı davacının otopark alanındaki zincirleri sökmek suretiyle el atmanın önlenmesine,
C-)Davacı-karşı davalının söz konusu el atmalarının önlenmesi için kararın kesinleşmesinden itibaren 30 günlük kesin süre verilmesine, 30 günlük sürede kararı yerine getirmediği takdirde masrafları davacı-karşı davalı tarafından karşılanmak üzere davalı-karşı davacılara icraen infaz yetkisi verilmesine,
d-)Davacı- karşı davalının binanın bahçesinde yapılan kamelyadaki kilidin kaldırılması suretiyle El atmanın Önlenmesine yönelik talebi hakkında yargılama aşmasında söz konusun kamelyadaki kilidin kaldırılmış olması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına,
e-) Davacı- karşı davalının binanın dış cephesinde monte edilen çanak antenin kaldırılmasına ilişkin el atmanın önlenmesi talebiyle ilgili yargılama aşamasında söz konusu çanak antenin kaldırıldığı anlaşıldığından karar verilmesine yer olmadığına,
…-)Davalı- Karşı davacıların kısmen kabulü ile, a-)Davalı karşı davacıların …. ilçesi … mahallesi 405 ada 762 parsel sayılı taşınmazdaki mimari projede ve kat irtifakında dubleks mesken olarak gözüken taşınmazlardaki kat irtifakına aykırı durumu giderilmesi için iki ayrı mesken olacak şekilde açılan giriş kapıları sökmek, bu kapıları tuğla duvar örerek kapatmak, bu alanda sıva yapmak, kapıları ve inşaat enkazını dışarı çıkarmak ve sonrasında temizlik ve boyasını yapmak suretiyle el atmalarının önlenmesine, b-)Davalı-karşı davacılara söz konusu kararı uygulaması için kararın kesinleşmesinden itibaren 30 günlük kesin süre verilmesine, 30 günlük sürede kararı yerine getirmedikleri takdirde masrafları davalı-karşı davacılar tarafından karşılanmak üzere davacı-karşı davalıya icraen infaz yetkisi verilmesine,c-) Davalı-Karşı davacıların söz konusu taşınmazın … no’lu bağımsız bölümünde yer alan Aile Sağlığı Merkezi olarak kiraya verilen yere ilişkin el atmanın önlenmesi talebinin reddine, d-Davalı-Karşı davacıların söz konusu taşınmazın zemin katında bulunan plates spor salonu olarak kullanılan yere ve plates salonunun dış cephesine monte edilen klimalara ilişkin el atmanın önlenmesi talebinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dava müdahalenin önlenmesi ve hakimin müdahalesi istemine ilişkindir.
Davalı-karşı davacıların, davalı-karşı davacının maliki bulunduğu plates salonu ve aile sağlık merkezi olarak kullanılan bağımsız bölümlere ilişkin gürültü nedeniyle rahatsızlık verdiği iddiaları bulunmaktadır.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun …. maddesine göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Somut olayda davanın dayanağını bu madde hükmü teşkil etmektedir. Davalıların faaliyette bulundukları bağımsız bölümler tapuda işyeri (dükkan) olarak kayıtlı bulunmaktadır.
Mahkemece, öncelikle verilecek hükümden etkilenecek olan işyeri sahiplerinin davaya dahil edilerek davalıların Kat Mülkiyeti Kanununun …. maddesi uyarınca işyerlerinde, gürültü ve ses kirliliğine neden olup olmadıkları, böyle bir durum mevcut ise bunların tahammül sınırlarını aşıp aşmadığı konularında uzman ve teknik bilirkişilerden rapor alınarak ticari faaliyetini sınırlamak yerine, davalının bu faaliyetine devam etmek ve hem de ana taşınmazdaki kat maliklerine rahatsızlık verici eylemleri önlemek bakımından alınması gereken tedbirleri belirleyip (koku, gürültü ve yüksek sesi önleyici tedbirler ile gerektiğinde işyerinin tavan ve duvarlarında yalıtım yapılması) bunlara hükmedilmesi gerekmektedir.
Yine davalı karşı davacıların aile sağlık merkezi olarak kullanılan bağımsız bölüme ilişkin iddiaları yönünden dava konusu bağımsız bölüm ile ilgili olarak bağımsız bölümdeki faaliyetin dispanser, klinik ve poliklinik niteliğinde olup olmadığı, sözü edilen yerde tıbbi cihazlar vs. kullanılmak suretiyle yapılan işlerin muayenehane faaliyeti niteliği taşıyıp taşınmadığı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konu ile yakından ilgili kurumların da görüşlerine başvurulmak suretiyle alınacak cevapların incelenmesi sonucu oluşacak uzman bilirkişi kanaati doğrultusunda düzenlenecek raporla açıklığa kavuşturulması ve buna göre yürütülen faaliyetin klinik ya da muayenehane niteliğinde olup olmadığı ve buna göre eylemin 634 sayılı Kanunun …. maddesi ve yönetim planı (…-c) maddesi kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmesi gerekirken, mahkemece bu konuda bilirkişi raporu alınmadan eksik araştırmaya dayalı olarak muayenehane olduğunun kabulü ile yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Ana taşınmazın dış cephe duvarına monte edilen plates salonu kliması için de yine Kat Mülkiyeti Kanununun …. maddesine aykırılık oluşturup oluşturmadığı ana taşınmazın mimari güzelliğini etkileyip etkilemediği araştırılmaksızın eksik inceleme ve araştırma sonucu bu taleplerin reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 02/07/2018 gününde oy birliği ile karar verildi.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş