Site Yönetimi Hırsızlıktan Sorumlu Mudur?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Site Yönetimi Hırsızlıktan Sorumlu Mudur?
  • Site Yönetimi Hırsızlıktan Sorumlu Mudur?

  • Aralık 10, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Site Yönetimi Hırsızlıktan Sorumlu Mudur?

 Toplu halde yaşamın en önemli sorunlarından birisi de güvenliktir. Günümüzde özellikle apartman ve sitelerde çok sık hırsızlık olayları meydana geliyor. Güvenlik tedbirinin yeterli olmayışı nedeniyle kat malikleri ve yönetim arasında zaman zaman anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Peki apartman ve sitelerde yeterli güvenlik önlemi almayan yönetim hırsızlıktan sorumlu mudur?

Apartmanlarda yaşanan sorunların çözümlenmesinde yönetici önemli göreve sahiptir. Yönetici,kat maliklerine karşı sorumlulukları olan kişidir. Bir apartmanda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici seçilmelidir. Ancak kat maliki tüm bağımsız bölümlerin sahibiyse kanuni olarak yönetici olarak atanmak zorundadır.

634 Sayılı Kanun’un 35.maddesinde düzenlendiği üzere, apartman yöneticisinin görevleri düzenlenmiştir.

Düzenlemeye göre ; Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür.

*Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi

* Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

* Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi

* Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerin-den avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması

* Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması

* Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü

* Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması

* Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması

* Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi (Ancak belirtmek isteriz ki apartmanda veya sitede yönetici varsa, yönetimsel işler için bir yönetim şirketinden hizmet alınıyorsa, bu yönetim şirketi icra takibi yapamaz, dava açamaz. Çünkü yönetici değildir.)

* Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması

* Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması

* Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi

*Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.  Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 35. maddesi hükmüne göre ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması ve bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına gereken tedbirlerin alınması yöneticinin görevleri arasında olup bu yönden de apartmanda yaşanan hırsızlıktan yönetici de sorumludur.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş