Mahkeme Kararı Tebliğ Edilmeden İcra Takibi Yapılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Mahkeme Kararı Tebliğ Edilmeden İcra Takibi Yapılabilir Mi?
  • Mahkeme Kararı Tebliğ Edilmeden İcra Takibi Yapılabilir Mi?

  • Eylül 26, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Mahkeme Kararı Tebliğ Edilmeden İcra Takibi Yapılabilir Mi?

Yargıtay’a göre ; Alacaklı, mahkeme kararı henüz tebliğ edilmeden UYAP’tan alınan kararı icra takibine koyabilir. Hakim tarafından elektronik ortamda imzalanıp, onaylanan ve UYAP avukat portalından editör programı ile yazdırılmış olunan ilamın tebliğ edilmeden takibe konulması yasaya uygundur denilmiştir.

Bundan dolayı borçlu taraf iseniz ; mahkeme kararının tebliğ edilmesini beklemeden aleyhinize icra takibi başlatılması ihtimaline binaen borcunuzu ödemeniz sizi ayrıca icra vekalet ücreti ödemekten kurtaracaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi  2016/15742 E.  ,  2016/12717 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R
Borçlu vekili, alacaklı tarafından müvekkili aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığını, ilamda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin ödenmesine rağmen bu miktarın yeniden talep edildiğini, ilamın mühürsüz ve imzasız olduğunu açıklayarak takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, ilamda hakimin ıslak veya e-imzasının olmadığı, mahkemenin mührünün bulunmadığı ya da aslı gibidir imza ve kaşesi olmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmesi üzerine; hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK’nun 8/a maddesi, “…Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz….” hükmünü içermektedir. UYAP sistemine göre, bir mahkeme kararı hakim ve katip tarafından elektronik ortamda imzalanıp onaylanmadıkça avukat portalında görülemez. İlamın içeriğine de itiraz edilmemiştir. Bu nedenle hakim tarafından elektronik ortamda imzalanıp, onaylanan ve UYAP avukat portalından editör programı ile yazdırılmış ilamın takibe konulmasında Yasa’ya uymayan bir yön bulunmadığından, Mahkemece bu yöndeki şikayetin reddi ile diğer şikayet nedeni incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HUMK’nun Geçici 3. maddesi oylamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 29,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 29.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş