Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları Nelerdir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları Nelerdir?
  • Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları Nelerdir?

  • Nisan 27, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları Nelerdir?

Kiralık ev fiyatlarındaki artışlar nedeniyle kira uyuşmazlıkları gün geçtikçe artmaktadır. Mahkemeler, ev sahipleri kiracılar arasındaki davalar ile dolu olup, yükselen kiralar nedeniyle ev sahipleri kiracılarını evden çıkarmak için geçerli tahliye sebebi aramaktadır. Türk Borçlar Yasamızdaki kiraya ilişkin düzenlemeler kiracı lehine olup, ev sahipleri haklı neden olmadan kiracıyı evden çıkaramaz.  Ev sahipleri için kiracıyı evden çıkarma durumu, ancak belirli şartların oluşması durumunda mümkündür. Hukukumuzda ev sahiplerinin, kiracıları tahliye edilebileceği hükümler sınırlı sayıda sayılmıştır. Bunlardan başlıcaları şunlardır;

*Kiraya verenin ihtiyacı nedeniyle tahliye

*Tahliye taahhütnamesi verilmesi

*Kiracının oturacak başka konutunun olması

*Konutun yeniden inşası ve imarı

*Kiracının diğer kat maliklerine karşı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. (Akte aykırılık) Ancak bu sebeplere dayalı olarak kiraya veren tahliye hakkını kullanabilecektir. Bu sayılan tahliye sebeplerinden önemli olan birkaçını açıklamak gerekirse;

Kiraya Verenin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

Kanuna göre ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için; kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, ve kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da  değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebileceği kabul edilmiştir. İhtiyacının samimi, zorunlu ve sürekli olması şarttır.

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye

Ev sahipleri kiracılık ilişkisinden doğan sorunları bertaraf etmek için kiracıdan tahliye taahhüdü alma yoluna gitmektedir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğine ilişkin yazılı beyanıdır. Tahliye taahhütnamesi kiracının evden daha hızlı çıkmasına yaramaktadır. Tahliye taahhütnamesi, kiracıyı diğer tahliye nedenlerine göre nispeten daha kolay evden çıkarmaktadır. Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirilebilir.

Kiracının Oturacak Başka Konutunun Olması Nedeniyle Tahliye

Kiracının oturacak başka evinin olması Türk Borçlar Kanunumuzda tahliye nedeni olarak düzenlenmiştir. TBK 352/3 maddesine göre ‘‘Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.’’ Bu kanun hükmüne göre açılacak davalarda tahliye kararı verilebilmesi için kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutunun bulunması ve kiracının sosyal durumu itibariyle evin aileyle birlikte oturuma uygun olması gerekir.

Akte Aykırılık Nedeniyle Tahliye

Bu madde genel nitelikte bir madde olup 6098 sayılı TBK genel hükümlere tabi kira sözleşmeleri yanında konut kiralarında da uygulanır. Türk Borçlar Kanunumuzda da kiracının komşulara saygı gösterme borcu altında olduğu düzenlenmiş olup, Türk Borçlar Kanunu’nun 316.maddesi hükmüne göre kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle kiracının konuttan tahliyesine karar verilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş