Kadına Karşı Şiddette Zorlama Hapis Cezası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kadına Karşı Şiddette Zorlama Hapis Cezası Nedir?
  • Kadına Karşı Şiddette Zorlama Hapis Cezası Nedir?

  • Ocak 28, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
KORUMA KARARININ İHLALİ DURUMUNDA ZORLAMA HAPİS CEZASI

Ülkemizde son yıllarda artan şiddetin son bulması için 6284 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.6284 sayılı yasa; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişileri korumaktadır.

6284 sayılı yasa da şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiler bu kanuna göre mağdur olarak adlandırılır. Yasaya göre şiddet; kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ifade etmektedir. Fiziksel şiddet, bireyin yaşam hakkına müdahale edilmesi olduğundan aynı zamanda bir insan hakkı ihlalidir.

Şiddet mağdurları, can güvenliği, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün bozulmaması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri kapsamında Aile Mahkemesine başvurarak, 6284 sayılı Kanun uyarınca koruma kararı alabilmektedir.6284 sayılı yasa kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.

 6284 S.K m. 8/3 gereğince ”Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.’’
6284 sayılı kanundaki tedbirler acele  olduğundan tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez. Her tedbir verildiği tarihten itibaren uygulanmaya başlar.

 

TEDBİR KARARLARINA AYKIRILIK 
 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun 13 maddesinde “Tedbir kararlarına aykırılık” başlığı altında düzenlenmiştir.
Tedbir ka­rarının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarının yapılacağı açıkça düzenlenmiştir.

Tedbir kararına aykırılık durumunda, şiddet mağduru kişinin Aile Mahkemesi’ne şikayeti üzerine, şiddet uygulayan hakkında zorlama hapis cezasına hükmedilir. Bu karar şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Şiddet uygulayanın kararın kendisine bu kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Aile Mahkemesine itiraz edebilir.

6284 sayılı kanun kapsamında verilen koruma kararlarına karşı aykırılık halinde aleyhine tedbir kararına hükmedilen hakkında hapis cezası gündeme gelecektir.
Zorlama hapsinin uygulanabilmesi için gerekli şartlar:
– Şiddet uygulayan aleyhine verilmiş önleyici tedbir kararı olmalıdır.
-Tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı olmalıdır.
-Tedbir kararının tefhim veya tebliğ edilmesi gereklidir.
-Bu kararın itiraz veya itiraz olmaksızın kesinleşmiş olması gerekir.
-Ve son olarak da şiddet uygulayanın koruma tedbirine aykırı davranması gereklidir.
Yukarıda sayılan koşulların tamamı olduğu takdirde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsine karar verilecektir.
Şiddet uygulayanlar için öngörülen tedbir kararlarına aykırı hakim kararıyla 3-10 güne kadar zorlama hapsine tabidirler. Bu durum her defasında tekrarlanırsa, hapis 15-30 gün arasında değişir. Ancak her halükarda toplam süre 6 ayı geçemez. 
Koruma kararı verildiği andan itibaren hüküm doğururken bunun aksine zorlama hapis cezası kararı verildiği andan itibaren uygulanmaz, mutlaka bu kararın kesinleşmiş olması gereklidir.

Koruma kararına aykırılık 6284 sayılı kanun ile suç olmaktan çıkarılmış, yerine zorlama hapsi getirilmiştir. Bu hürriyetten yoksun bırakma olgusu, bir disiplin hapsi niteliği taşımaktadır. Disiplinel hapis cezası olduğundan adli sicil kaydına işlemez. Tedbir kararlarına aykırılık halinde görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu tedbir kararının ihlâl edilmesi durumunda hükmedilecek zorlama hapsi yaptırımının, tedbir kararına hükmeden Aile Mahkemesi’nce verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Zorlama hapis cezasını, koruma kararını veren Aile Mahkemesi ya da size en yakın Aile Mahkemesinden istemek mümkündür.

Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir. 6284 sayılı kanuna aykırılıkların infazı Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından yerine getirilecektir. Zorlama hapsinin uygulanması için kararın kesinleşmesi beklenir. Karar kesinleştikten sonra hakkında zorlama hapsi verilen kişi yakalanarak cezaevine götürülür.

Açığa ayrılma yönetmeliği madde 8/2; İcra kanunundan kaynaklanan tazyik hapisleri dışında, diğer kanunlarda düzenlenen tazyik, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı, kapalı kurumlarda infaz edilir hükmü gereğince  6284 sayılı kanuna aykırılık halinde verilen hapis cezaları, kapalı ceza infaz kurumunda infaz olunur. Bu cezalarda erteleme, tekerrür ve koşullu salıverme hükümleri uygulanmaz.
Yasada açıkça düzenleme olmamasına rağmen uygulamada koruma tedbiri kararları ile zorlama hapis cezası kararlarında mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde infaz durdurulmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş