ERKEK EŞİN KARISINA ‘’OĞLUM’’ DİYE HİTAP ETMESİ BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > ERKEK EŞİN KARISINA ‘’OĞLUM’’ DİYE HİTAP ETMESİ BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?
  • ERKEK EŞİN KARISINA ‘’OĞLUM’’ DİYE HİTAP ETMESİ BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

  • Ekim 18, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

4721 sayılı Medeni Kanunun 185. Maddesine göre eşler, evlenmeyle birlikte kurulan evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve birbirlerine yardımcı olmak zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen eş, hukuk bağlamında kusurlu eş sıfatına sahip olmakta ve bu durumda diğer eşe boşanma davası açma hakkı vermektedir.

Boşanma davaları çok çeşitli nedenlerden açılabilmektedir. Bu nedenlerden biri de eşlerin birbirine uyguladıkları aşağılamalar, küçümsemeler, hakaret ve küfürler yani duygusal şiddetlerdir.

Eşlerin birbirlerini duygusal yönden aşağılamaları, küçümsemeleri, küçültücü davranışta bulunmaları evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında duygusal şiddete yönelik davranışlardan olduğundan boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır. Boşanma kararı verilebilmesi için aşağılamaların, küçümseme eylemlerinin sürekli ve evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olacak ağırlıkta olması gerekir.

Erkek eşin karısına sürekli ‘‘OĞLUM’’ demek suretiyle karısına duygusal şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi    2016/6232 E. 2017/11551 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, erkeğin davasının kabulü, velayet, tazminat taleplerinin reddi, nafakaların miktarı yönünden, davalı-karşı davacı erkek tarafından ise; kusur belirlemesi, kadının davasının kabulü, tazminat taleplerinin reddi, çocuk için tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmemesi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı kadın lehine hükmedilen tedbir ve yoksulluk nafakalarının “aylık” olarak ödeneceğinin tabi bulunmasına ve erkek hakkında açılan ceza davasında, kadının şikayetinden vazgeçmesinin eşini cezadan kurtarmak amacıyla olduğunun ve bunun başka olgularla desteklenmediği sürece af niteliğinde kabul edilemeyeceğinin anlaşılmasına göre davalı-karşı davacı erkeğin tüm, davacı- karşı davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek davacı- karşı davalı kadının tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında davacı- karşı davalı erkeğin kadına “oğlum” diye hitap ettiği, eşinin şişmanlığı ile ilgili olarak “popon sepet gibi” şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu, ters ilişkiye zorladığı anlaşılmaktadır.
Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden davacı- karşı davalı kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Davacı- karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminat (TMK m.174/1-2) koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK m.4, TBK. 50,51,52,58) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmcsi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,aşağıda yazılı harcın …’a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran …’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş