Apartman Yöneticine Karşı Ceza Davası Açılabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Yöneticine Karşı Ceza Davası Açılabilir Mi?
  • Apartman Yöneticine Karşı Ceza Davası Açılabilir Mi?

  • Mayıs 13, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman Yöneticine Karşı Ceza Davası Açılabilir Mi?

Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Yaşanan sorunların çözümlenmesinde yönetici önemli göreve sahiptir. Apartman yöneticisi kat maliklerine karşı sorumlulukları olan kişidir. Kat Mülkiyeti Kanununun 32. maddesinde ise ana gayrimenkulün kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetileceği belirtilmiştir.Yine aynı kanunda yöneticinin, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu bulunduğu düzenlenmiştir.

Apartman yöneticisinin hukuki sorumluluğunun yanında cezai sorumlululuğu da vardır. 634 sayılı Kanunun 38. maddesine göre yöneticinin kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olduğu dikkate alındığında, yönetici görevini şahsi amaçları doğrultusunda kullandığı takdirde yöneticinin bu eylemleri TCK uyarınca Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçuna vücut verecektir.

Hizmet nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Türk Ceza Kanunun 155. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir.

Güveni kötüye kullanma Madde 155- (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Yasaya göre yönetici, yöneticilik görevini ifa ettiği sırada temsil ettiği kimselerin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür. Yönetici hizmet nedeniyle kendisine bırakılan bir kısım malları ve mevduatı yönetim görevi haricinde şahsi amaçları veya 3. Şahıslara çıkar sağlamak amacıyla kullandığı takdirde TCK’nın 155’inci maddesi uyarınca ”Güveni Kötüye Kullanma” suçunun nitelikli halinden yargılanması söz konusu olacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş