Kat Malikleri Kurulu Toplantısı

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kat Malikleri Kurulu Toplantısı
  • Kat Malikleri Kurulu Toplantısı

  • Eylül 22, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kat Malikleri Kurulu Toplantısı

Kat Mülkiyeti Kanununun 29. maddesinin 1. fıkrasında “kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.” 

“Önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Kat malikleri kurulu toplantısı iki türlü olmaktadır.
-Olağan Toplantı
-Olağanüstü Toplantı
Olağan toplantı yönetim planında belirlenen zamanda yapılır.

Apartmanda olağan toplantının ne zaman yapılacağı da yönetim planında yazar.  Genelde şehirlerde ocak ayında; yazlıklarda ise haziran veya temmuz ayında toplantı yapılır. Ancak yönetim planında tarih belirtilmemişse kat mülkiyeti kanuna göre ocak ayında toplantı yapılır. Apartmanlarda yılda bir; sitelerde ise iki yılda bir toplantı yapılır.

Önemli bir sebebin varlığı halinde kat malikleri kurulu olağanüstü toplantı da yapabilir. Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yöneticidedir. Yönetici dışında kimse fiili olarak toplantıya çağıramaz.

Yönetici çağırmıyorsa kat mülkiyeti kanununa göre bir sitede veya apartmanda denetici veya üçte bir kat maliki bir araya gelerek gayrimenkulün bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim tarafları dinleyerek kat maliklerini haklı görürse davayı kabul eder. Yöneticiye olağanüstü toplantı yapılması için bir ay süre verir. Olağanüstü toplantı çağırısı kim tarafından yapılırsa yapılsın neden çağırıldığının ve hangi konuların görüşüleceğinin detaylı olarak belirtilmesi gerekir.

Sekizden fazla bağımsız bölümleri olan yerlerde yönetici seçilmesi zorunludur. Kat malikleri kurulu toplantısında yönetici seçilmezse kat mülkiyeti kanunu madde 33 gereğince taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinden yönetici seçilmesi için tek bir kat maliki bile başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

Olağanüstü toplantı çağrıları için 15 gün önceden tebliğ çağırısı zorunludur. Olağanüstü toplantı çağrısında toplantının günü, yeri konusu olması gereklidir. Olağanüstü toplantı çağrısı taahhütlü mektup veya elden imza karşılığında yerine getirilir.

Kat maliki yurtdışındaysa Tebligat Kanununa göre ; ”Her kat maliki Türkiye’de yerleşim yeri adresini yöneticiye bildirmek zorundadır. Eğer bildirmemişse tebligat kiracısına yapılır. Hiç kimse yoksa da kapısına yapıştırılır bu ilan yerine geçer.’’

Çağrı yapılırken birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının ne zaman, nerede, hangi saatte yapılacağının bildirilmesi zorunludur. Kiracılar toplantıya katılmak zorunda değildir. Kat malikleri için toplantıya katılmak mecburidir ; ancak kat maliki, kiracısına o toplantıya katılması için vekalet vermişse kiracı sıfatıyla değil de vekil sıfatıyla toplantıya katılır.

Olağan veya olağanüstü ilk toplantı sayı ve arsa payı çoğunluğu ile başlanılır. Karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur; ancak yönetici seçimi sayı ve arsa payı çoğunluğuna göre seçilir.

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası:

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak  aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine iptal davası açabilir.

Kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.
Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 5711 sayılı Yasa ile değişik 38. maddesinin ikinci fıkrasına göre; kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yasadaki bu düzenleme ile kararın iptalini isteyen tarafa, toplantıya katılan malikler dışında yöneticiye de husumet yöneltme hakkını tanımaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş