Apartman Yöneticisi Para Cezası Verebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Yöneticisi Para Cezası Verebilir Mi?
  • Apartman Yöneticisi Para Cezası Verebilir Mi?

  • Ocak 28, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartman Yöneticisi Para Cezası Verebilir Mi?

Kat mülkiyeti kanununa göre 8 katlı ya da 8 kattan daha çok binalar için apartman yöneticisi bulundurulması zorunludur. Tüm kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilen yöneticinin apartmanlarda yaşanan sorunların çözümlenmesinde önemli role sahiptir. Yöneticinin kanundan ve yönetim planından doğan birçok görevi bulunmaktadır. Kanundan doğan yükümlülükleri 634 Sayılı Kanun’un 35.maddesinde düzenlenmiştir.

Yöneticinin Kanuni Görevleri Nelerdir?

Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür.

*Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi

* Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

* Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi

* Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerin-den avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması

* Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması

* Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü

* Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması

* Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması

* Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi (Ancak belirtmek isteriz ki apartmanda veya sitede yönetici varsa, yönetimsel işler için bir yönetim şirketinden hizmet alınıyorsa, bu yönetim şirketi icra takibi yapamaz, dava açamaz. Çünkü yönetici değildir.)

* Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması

* Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması

* Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi

*Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.  Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Görüldüğü üzere tüm bu görevler yöneticinin kanundan doğan sorumluluklarıdır.

Yönetici Para Cezası Verebilir Mi?
Apartman ve sitelerde oturanlar, komşuluk hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi halde apartman yönetiminin ilgili yaptırımlar alma hakkı vardır.

Ana gayrimenkul ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması yöneticinin görevlerinden biridir. Bu kapsamda yönetici apartman huzur ve düzenini bozanlara karşı birtakım yaptırımlar uygulayabilecektir. Bu yaptırımlardan biri de ”Para Cezasıdır”

Kurallara uymamakta ısrar eden örneğin; yanlış yere park eden, uyarılara rağmen halı silkeleyen veya yasak saatlerde havuza giren vs. gibi apartmanın huzurunu kaçıracak davranışlarda bulunan apartman sakinlerine yönetim tarafından para cezası verilebilir.

Önemle belirtmek isteriz ki yöneticinin bu yetkisi istisnai bir yetki olup, mutlaka yönetim planında belirtilmeli ve yönetim planında hangi eylemlere karşılık para cezası verileceği de açıkça gösterilmiş olması gerekir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş