SINAV SONUCUNUN OKULUN WEB SAYFASINDA YAYINLANMASI HUKUKA UYGUN MUDUR?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > SINAV SONUCUNUN OKULUN WEB SAYFASINDA YAYINLANMASI HUKUKA UYGUN MUDUR?
  • SINAV SONUCUNUN OKULUN WEB SAYFASINDA YAYINLANMASI HUKUKA UYGUN MUDUR?

  • Ekim 3, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

 

2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20 nci maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kişisel veri diyoruz. Örneğin; isim, parmak izi, kan grubu, fotoğraf, telefon numarası, genetik bilgiler vs. yani bir kimseye ait olan her bilgi aynı zamanda bir kişisel veridir.

Kişisel veri, veri sahibinin izni olmadan başkalarına aktarılamaz. Verinin, 3.kişilerin erişime sunmak üzere paylaşılması kişisel verinin aktarılması olarak algılanmalıdır. Buna ilişkin KVKK kurumu yakın zamanda önemli bir karar vermiştir. Karara göre ; Mimar Sinan Üniversitesinde bir sınav yapılmakta ve  sınav sonucu kurumun internet sitesinde aleni bir şekilde yayınlanmaktadır.

Öğrencilerin kişisel veri niteliğindeki sınav sonuçlarını onların rızası olmadan 3.kişilerle paylaşılması nedeniyle ilgili kurum hakkında Kişisel Veri Koruma Kurulu ihlal kararı vermiştir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 KVKK

Karar Tarihi:01/07/2019

Karar No:2019/188

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sınava girmiş kişilerin sınav sonuçlarının Yükseköğretim Kurulunun sınav sonuçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde alenen duyurulduğu ve sonuçların internette aramaya açık biçimde yayınlandığı, arama motorlarında sorgulama yapıldığında bu sonuçlara kolayca ulaşılabildiği, üniversite bitirilmiş ve aradan yıllar geçmiş olsa dahi sonuçların üçüncü kişilerin erişimine açık olduğu, ancak bu uygulamanın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, söz konusu uygulamanın düzeltilmesi, üniversitedeki sınav sonuçlarının kullanıcı adı-şifre ile giriş yapılan güvenli bir sistem ile açıklanması talebine ilişkin Kurumumuza intikal eden bir başvuru ile ilgili olarak;

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) Kararı ile başlatılan incelemeye istinaden veri sorumlusu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne iletilen bilgi belge talebi yazısına Kanunda belirtilen yasal süre içinde yanıt verilmediği de dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde;

  • Yükseköğretim Kuruluna iletilen bilgi talebi yazısına cevaben Kurumumuza gönderilen yazıda üniversitelerin sınav sonuçlarını ne şekilde duyurması ve bu sonuçları ne kadar süre ile erişime açık tutması gerektiğine ilişkin düzenlenmelerin Üniversitelerin kendi mevzuatlarında yer aldığı ve konuya ilişkin karar verme yetkisinin de Üniversitelerde olduğu sonuç ve kanaatine varıldığının ifade edildiği,
  • “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” nin 8 inci maddesinin “Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.” şeklinde düzenlendiği,
  • Söz konusu düzenlemenin somut olayda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından sonuçların internette aramaya açık biçimde yayınlanarak, üniversite bitirilmiş ve aradan yıllar geçmiş olsa dahi sonuçların üçüncü kişilerin erişimine açık ve arama motorlarında sorgulama yapıldığında bu sonuçlara kolayca ulaşılabilir tarzda bir duyuru yönteminin benimsenerek yerine getirildiği, ancak söz konusu duyuru yönteminin Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğinde kişisel veriler bağlamında mahremiyet odaklı olmayıp, sınava giren bireylerin kişisel verilerinin herhangi bir işleme şartına dayanmaksızın üçüncü kişilerin de kolaylıkla ulaşabileceği şekilde açıklandığı kanaatine varıldığı,
  • Bu kapsamda, sınav sonuç duyuru sisteminin Üniversite tarafından tekrar gözden geçirilerek kimlik doğrulama yöntemi şeklinde sadece sınava giren bireyin kendi TC Kimlik numarası ve doğrulama kodu ile yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı, ÖSYM’nin sonuç açıklama yöntemi gibi bir düzenleme ile kişisel verilerin paylaşımında mahremiyet odaklı bir anlayışı uygulamaya koyması gerektiği,

değerlendirmelerinden hareketle;

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne Kurumumuzca iletilen bilgi belge talebi yazısının Kanunda belirtilen yasal süre içinde yanıtlanmaması suretiyle ilgili Kurul Kararının gereğinin yerine getirilmemesinin Kanunun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, kamu kuruluşu olarak değerlendirilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde görev yapan sorumlular hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası çerçevesinde disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına,
  • Öte yandan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sınav sonuç duyuru sisteminin tekrar tasarlanarak kimlik doğrulama yönteminin benimsendiği, sadece sınava giren bireyin kendi TC Kimlik numarası ve doğrulama kodu ile yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı bir duyuru sisteminin kullanılması yönünde Üniversitenin talimatlandırılmasına karar verilmiştir.
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş