Tapu Tahsis Belgesi Mülkiyete Dönüşür Mü?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Tapu Tahsis Belgesi Mülkiyete Dönüşür Mü?
  • Tapu Tahsis Belgesi Mülkiyete Dönüşür Mü?

  • Ağustos 22, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Tapu tahsis Belgesi Nedir?

Tapu Tahsis Belgesi, kamu arazisi üzerinde gecekondu sahibi olan kişilerin mağduriyetini engellemek için verilen idari nitelikte bir belgedir. Tapu tahsis belgesi mülkiyeti göstermez sadece fiili kullanım belgesidir.

2981 sayılı yasanın 13. Maddesinde tahsis şartları düzenlenmiş olup, tapu tahsis belgesinin geçerli olması için bu şartların taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi zorunludur.

Yasada belirtilen şartları yerine getirerek tapu tahsis belgesi almış olan kişinin bu hakkını 3. Kişiye devretmesi durumunda tapu tahsis belgesinin sonuç doğurabilmesi için devredilen kişinin de belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

2981 sayılı kanunun 13. Maddesinde Tapu tahsis belgesi şartları Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular hakkında aşağıdaki uygulamalar yapılır.

a) (Değişik : 22/5/1986 – 3290/6 md.)Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin; kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir.

b) (Değişik : 22/5/1986 – 3290/6 md.)Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin bedeli 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kanun veya 6/6/1984 tarih ve 3016 sayılı Kanuna göre tespit edilir. (Ek fıkralar : 18/5/1987 – 3366/5 md.):

14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri kapsamında kalmaları nedeniyle, bulundukları yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfatı taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde veya yakın bölgegelerde yapılmış ıslah imar planları içinde meydana gelen boş imar parselleri müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre verilir. Bu gibi hallerde gecekondu sahibine ayrıca enkaz bedeli bu Kanunla kurulan fondan belediye veya valilikçe ödenir.

Islah imar planları sonucu, bu Kanun kapsamında kalan gecekondu hak sahiplerine yapılan tahsis işlemlerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait boş imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilerek, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine valilik veya belediyelerce tahsis edilir.

c) (Değişik : 22/5/1986 – 3290/6 md.)Islah imar planları belediye veya valiliklerce mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak ve yapılanma şartları da belirlenerek yapılır veya belediye veya valiliklerce Yeminli Özel Teknik Bürolara yaptırılır. En geç (1) ay içinde belediye meclislerince kabul edilenler belediye meclislerince, büyük şehir yönetiminde ilçe belediye meclislerince Kabul  edilenler  ilçe  belediye  meclislerince,  il  idare  kurullarınca  kabul  edilenler  valilikçe  tasdik  edilerek  yürürlüğe  girer.  Bu planların  tescili  de  (1)  ay  içinde  ivedilik  ve  öncelikle  yapılır.İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği takdirde ıslah imar planları şeklinde yeniden düzenlenir.

d)Daha önce gecekonduları yıkılanlar bu Kanunun uygulanmasında hiçbir hak talep edemezler.

Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal Tescil Nedir?

Yasada verilen şartları taşıyarak tapu tahsis belgesi alınması gecekondunun tescili için tek başına yeterli değildir. Tahsis kapsamındaki yerin hak sahibi adına tescil edilebilmesi için hukuki yönden geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesinin bulunması ve bazı koşulların da gerçekleşmiş olması gerekir.  Bu koşullar Yargıtay tarafından sıralanmıştır. Buna göre tahsis kapsamındaki yerin hak sahibi adına tescil edilebilmesi için;

*Hukuki yönden geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesinin bulunması,

*Tahsise konu yerde 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca imar planı veya 3290 sayılı Yasa ile değişik 2981 sayılı Yasa uyarınca ıslah-imar planlarının yapılmış olması,

*İlgilisine, tapu tahsis belgesi gereğince bir başka yerden tahsis yapılmamış olması,

*Tahsise konu yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar planına göre konut alanında kalmış olması,

*Tahsise konu yer ile tescili istenilen taşınmazın aynı yer olup olmadığının belirlenmesi,

*Tahsise konu arsa bedelinin ödenmiş olması, ödenmemiş ise taşınmazın bedelinin tevdi mahalline depo edilmiş olması gibi birçok şartın sağlanmış olması gereklidir.

 

Tapu tahsis belgesine dayalı tapu iptal tescil davaları birçok özel koşullara bağlanmış olup, kapsamlı davalardan bir tanesidir. Takip edilmesi gereken birçok yasal prosedür içerdiğinden, bir avukattan yardım alması tavsiye edilir.

 

 Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş