Ailesine Bakan Ergin Çocuk Tazminat İsteyebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Ailesine Bakan Ergin Çocuk Tazminat İsteyebilir Mi?
  • Ailesine Bakan Ergin Çocuk Tazminat İsteyebilir Mi?

  • Kasım 12, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Ailesine Bakan Ergin Çocuk Tazminat İsteyebilir Mi?

“Miras”, miras bırakanın ölümü üzerine, malvarlığının veya varlıklarının yasal olarak devredildiği veya paylaşıldığı mülkiyet veya haklarını ifade eder. Mirasçılar, miras bırakan kişinin varlıklarını paylaşma hakkına sahiptirler. Ancak mirastan herkes aynı oranda pay almaz bazı özel durumlarda yasal mirasçılar diğerlerine göre daha fazla pay alabilmektedir. Bunlardan birisi de ailesine emeğini, kazancını özgüleyen mirasçıdır.

Türk Miras Hukukumuzda çalışmasını ve gelirini aileye özgüleyen reşit çocuğun tazminat talep hakkı vardır.

TMK’nin 641/2. Maddesine göre ‘‘Ana ve baba veya büyük ana ve büyük baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini veya gelirlerini aileye özgüleyen ergin çocuklar ile torunlara verilecek uygun miktardaki tazminat, bu yüzden terekenin borç ödemeden acze düşmemesi kaydıyla tereke borcu sayılır.’’ Hükmü ve yine bir benzer düzenleme olan 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun; “Altsoyun denkleştirme alacağı” kenar başlıklı 370. maddesinde, “Ana ve baba veya büyük ana ve baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini ya da gelirlerini aileye özgüleyen ergin altsoylar, buna karşılık uygun bir bedel isteyebilir. Uyuşmazlık hâlinde hâkim, bedelin miktarı, güvence altına alınması ve ödeme şekli hakkında karar verir.” Hükümleri yer almaktadır.

Ergin çocuk, ana-baba ile birlikte oturup kazancını onların mal varlığına katmış ise katkısına karşılık terekeden uygun bir tutarın kendisine verilmesini isteyebilir.
Bu tazminatı alabilmek için emeğini ailesine özgüleyen çocuğun denkleştirme isteminde bulunarak dava açması zorunludur. Dava açmadan tazminat alma hakkı yoktur.
Bu Davada Görevli Mahkeme Neresidir?

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun, “Aile mahkemelerinin görevleri” kenar başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının 1. bendinde de “Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler: 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,” hükmüne yer verilmiştir. 4787 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının 1. bendi uyarınca görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş