AİLE İÇİ ŞİDDET EYLEMLERİNDEN ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT HAKLARI NELERDİR?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > AİLE İÇİ ŞİDDET EYLEMLERİNDEN ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT HAKLARI NELERDİR?
  • AİLE İÇİ ŞİDDET EYLEMLERİNDEN ZARAR GÖRENLERİN TAZMİNAT HAKLARI NELERDİR?

  • Kasım 12, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Kişilere zarar veren onların acı çekmelerine sebep olan, hürriyetinden mahrum bırakan fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik, sosyal, duygusal her türlü tutum ve davranışa şiddet denir.

Bu tanıma göre şiddetin görünüş şekilleri altı ana başlıkta toplanabilir;
1. FİZİKSEL ŞİDDET
2. EKONOMİK ŞİDDET
3. PSİKOLOJİK ŞİDDET
4. CİNSEL ŞİDDET
5. SOSYAL ŞİDDET
6. DUYGUSAL ŞİDDET

Şiddeti oluşturan eylemler hem Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil edebilir hem Borçlar Hukuku anlamında haksız fiil teşkil edebilir hem de Medeni Kanun anlamında boşanma nedeni olabilir.
Borçlar kanununda haksız fiil tanımına göre ; kusurlu hukuka aykırı fiil sonucu başkasına zarar veren kişi, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Şiddet uygulanın, mağdur tarafa bu eylemi nedeniyle tazminat ödemesi gerekmektedir.
Bu zarar kapsamına maddi zararlar dahil olduğu gibi manevi zararlar da dahildir. Maddi zararın konusunu bedensel zararlar ve malvarlığı zararları oluşturabilir.
Manevi zararlarsa; bedensel zararlar, kişilik haklarının zedelenmesi sonucu oluşan zararlar ve istisnai hallerde mala yönelik zararlar oluşturabilir.

Yargıtay’a göre ; Mala yönelik zararda özellikle bu mal kişi için hatıra teşkil etmekteyse manevi tazminata hükmedilmelidir.

Şiddete maruz kalan eşin bu şiddet nedeniyle seçimlik hakkı vardır.
Şiddet mağduru eş, dilerse boşanma davası açmadan haksız fiil eylemi nedeniyle maddi ve manevi tazminat isteminde bulunabilir veya boşanma davası açarak da maddi ve manevi tazminat isteminde bulunabilir. Şiddet mağduru eş, boşanma davası içerisinde maddi ve manevi tazminat isteyebileceği gibi dilerse boşanma davası kesinleştikten sonra 1 sene içinde de ayrı olarak açacağı davayla Aile Mahkemesinden maddi ve manevi tazminat isteminde bulunabilir.

Kadına yönelik şiddet olgularının mağduru kadınlarda fiziksel şiddet yaşamış kadınlarda şu bulgular gözlenmektedir:
1.Sıyrıklar
2.Ekimozlar
3.Kemik çatlak ve kırıkları
4.İç organlarda yaralanmalar
5.Kanamalar
FİZİKSEL ŞİDDET SONUCU İSTENEBİLECEK TAZMİNAT KALEMLERİ
1.Ölüm gerçekleşmişse cenaze giderleri istenir. Ölümün hemen gerçekleşmemesi durumunda tedavi giderleri istenebilir. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uyguladıkları kayıplar yani destekten yoksun kalma tazminatı ölüm halinde istenebilecek olan tazminat türleridir.
2.Fiziksel şiddet sonucunda bedensel zarar verilmişse tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması ve yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar bu başlık altında değerlendirebilir.

Psikolojik şiddet sonucu kişisel hakka saldırı sebebiyle istenebilecek manevi tazminat Borçlar Kanunu 58. Maddesinde düzenlenmiştir. Bunun yanında Türk Medeni Kanunu 24 ve 25. Maddelerinde de kişilik hakkının ihlalinden doğan durumlarda tazminat istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda anlattığımız hususlar Yargıtay tarafından kesin olarak belirlenen ve tereddüt bulunmayan hususlardır.
Ancak bazı özel durumlarda tazminat durumları farklılaşmaktadır.
Bunlara örnek olarak sadakatsizlik iddiasını örnek gösterebiliriz.
Sadakatsizlik; Yargıtay ve doktrinde cinsel ve psikolojik şiddet olarak tanımlanmaktadır.
Sadakatsizliğe maruz kalan eş, kusurlu eşten boşanmaya neden olan olay kapsamında maddi ve manevi tazminat isteyebilir.
Ayrıca boşanmaya neden olan olay kapsamında değerlendirmez ise boşanma davasından ayrı olarak haksız fiil kapsamında tazminat isteminde bulunabilir.
Yargıtay’a göre sadakatsizliğe maruz kalan eşin, genel hükümler uyarınca da genel mahkemelerden tazminat isteyebileceği mümkündür.

Anlaşmalı boşanmadan sonra evlilik dönemindeki haksız fiiller sebebiyle tazminat istenip istenemeyeceği hususu da tartışmalıdır.
Evlilik birliği sırasında meydana gelmiş; ancak taraflar bu eylemi bilmiyorlarsa ve anlaşmalı boşanma esnasında da gündeme getirilmediyse eğer sonradan maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulabilir. Ancak bu husus Yargıtay’da tartışmalı bir konudur. Tam olarak görüş birliğine henüz varılmamıştır.
Bunun yanında aldatılan eşin, üçüncü kişiden tazminat isteyip istemeyeceği konusu ise Yargıtay’ın istikrarlı kararlarına göre; evlilik birliği devam ederken eşlerden biriyle birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eş tazminat davası açamamaktadır.

Özellik arz eden bir diğer şiddet ise cinsel şiddettir.

Cinsel temastan kaçınma durumu da bir cinsel şiddettir.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; cinsel temastan kaçınan eşin, diğer eşe manevi tazminat ödemekle yükümlü tutmuştur. Ayrıca Yargıtay’ın sağlıklı bir cinsel ilişkinin gerçekleştirmemesinde her iki tarafın da fiziksel engeli olmaması durumunda erkeğin kusurlu olduğu kabul edilmelidir yönünde kararları da mevcuttur.

Ekonomik şiddette eşler arasında sıklıkla karşılaştığımız bir şiddet türüdür. İhtiyaçlara duyarsız kalınması, para verilmemesi, istek dışında gelirlere el konulması gibi faaliyetler ekonomik şiddet kapsamında değerlendirilmelidir. Ekonomik şiddete maruz kalan eş için boşanmaya sebep olan olaylar kapsamında diğer eşten maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceği kararlaştırılmıştır.

Boşanma davası ve boşanma davası kesinleştikten sonra 1 yıl içinde boşanmaya neden olaylarda meydana gelen haksız fiiller nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında Aile Mahkemesi görevlidir. Boşanma davasından ayrı olarak açılan davalarda görevli mahkeme ise genel mahkemelerdir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş