Kötü Koku Yayan Komşuya Karşı Hukuki Başvuru Yolları Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kötü Koku Yayan Komşuya Karşı Hukuki Başvuru Yolları Nedir?
  • Kötü Koku Yayan Komşuya Karşı Hukuki Başvuru Yolları Nedir?

  • Aralık 28, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Apartman ve sitelerde yaşam, komşuluk ilişkileri arasından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan biri de koku kirliliğidir. Özellikle yemek kokuları, balık kokusu, yemek artıkları, kirli çamaşırlar gibi rahatsızlık oluşturan kötü kokular ortak yaşamı çekilmez hale getirmektedir.

Yaşadığınız konut tek parsel ya da  birden fazla parsel olarak kurulmuş olsa da tapuda toplu yapı şerhi olması durumunda Kat Mülkiyeti Kanuna tabidir.
Kat Mülkiyeti Kanununa göre ; komşuların birbirlerini karşılıklı olarak rahatsız etmeme yükümlülüğü vardır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Apartmanda rahatsızlık oluşturan kokudan şikayetçiyseniz hukuki yollara başvurabilirsiniz.
Her kat maliki apartmandaki koku sorunundan dolayı Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ”Müdahalenin Önlenmesi” isteminde bulunabilir.

Dava açıldığı takdirde mahkeme koku sorunun çözümü için mutlaka bilirkişiye başvuracaktır. Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi uyarınca dava konusu taşınmazın koku kirliliğine neden olup olmadığı, böyle bir durum mevcut ise bunların tahammül sınırlarını aşıp aşmadığı konularında uzman ve teknik bilirkişilerden rapor alarak, ana taşınmazdaki kat maliklerine rahatsızlık verici eylemleri önlemek bakımından alınması gereken tedbirleri belirleyip (kokuyu önleyici tedbirler alınması) ona göre karar verecektir.

Buna göre mahkemece konusunda uzman bilirkişi kurulu ile mahallinde inceleme yaparak da koku sorunun apartmandan mı yoksa komşudan mı kaynaklandığını belirleyerek, sorunun apartmandan kaynaklandığının tespit edilmesi halinde, koku sorunun giderilmesinden; bütün bağımsız bölüm malikleri sorumlu olacaktır.

Eğer koku sorununun bağımsız bölüm malikinden kaynaklandığı tespit edilirse de komşunun bağımsız bölüme uygun olarak kullanıp, kullanmadığı ayrıntılı olarak saptanıp aykırı kullanıldığının tespiti halinde alınacak önlemlerin neler olduğu belirlenerek bu hususta kötü koku yayan komşuya  Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca makul bir süre verilerek kötü kokunun giderilmesi istenecektir.

Koku probleminin tek çözümü dava yoludur. Dava dışında koku problemi çözülememektedir. 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

(Kapatılan) Yargıtay  18. Hukuk Dairesi

2015/13674 E.  2016/12935 K.

“İçtihat  Metni”
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

 Dava dilekçesinde, kat mülkiyetinden kaynaklanan rahatsızlığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y   K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının her akşam balık pişirmesi sebebiyle balık kokusunun ortak yaşamı çekilmez hale getirdiğini belirterek rahatsızlığın giderilmesini istemiş; mahkemece, davanın kabulü ile koku yaymak şeklindeki davalının müdahalesinin önlenmesine karar verilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgeler ile yargılama aşamasında toplanan delillerden özellikle tanık beyanları ve davalı savunmasında; apartmanda rahatsızlık oluşturan kokunun sadece davalının bağımsız bölümünden kaynaklanmadığı, diğer bağımsız bölümlerden de ağır kokunun yayıldığı, alınan raporda ise kokunun mutfak kısmına yapılmayan aspiratör bacasından kaynaklandığı belirtildiğine göre, mahkemece apartman sakinlerini rahatsız eden kokunun ne şekilde giderilebileceği hususunda bilirkişiden ek rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi yerine bu konuda yeterli araştırma yapılmadan eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş