İmza İncelemesi Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İmza İncelemesi Nedir?
  • İmza İncelemesi Nedir?

  • Mart 15, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İmza İncelemesi

İmza, sadece kişiye özel olan bir nevi işaret ya da semboldür. Kişinin bir simgesi haline gelen imza her kişiye özeldir.  Bir imzanın kim tarafından atıldığı bilgisi özel çalışmalarla anlaşılmaktadır. Yasal evraklardaki imzaların yazının atfedildiği kişiye ait olup olmaması konusunda yapılan incelemeye imza incelemesi denir. Hukukumuzda birçok alanda imza ihtilafları yaşanmaktadır. Belgenin güvenirliğini denetlemek için mahkemeler aracılığıyla imza incelenmesi yapılıyor. Hukukumuzda imza incelemesi ile ilgili hükümler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 211. Maddesinde düzenlenmiştir.

HMK Madde 211 Sahtelik İncelemesi: 1) Bir belgenin sahteliğinin iddia edilmesi durumunda, bu hususta karşı tarafın açıklamaları da dikkate alınarak, aşağıdaki sıra ile inceleme yapılarak öncelikle karar verilir:

a) Hâkim, yazı veya imzayı inkâr eden tarafı isticvap ettikten sonra bir kanaat edinememişse, huzurda bu kişiye yazı yazdırıp imza attırmak suretiyle elde ettiği belge ve diğer delilleri değerlendirir. Hâkim, sahtelik konusunda başka bir incelemeye gerek duymadan karar verebilecek durumda ise gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle, senedin sahteliği hakkında bir karar verir. İsticvap için mahkemeye davet edilen taraf, belirtilen günde hazır bulunmadığı takdirde, inkâr etmiş olduğu belgedeki yazı veya imzayı ikrar etmiş sayılır; bu husus kendisine çıkartılacak davetiyede ayrıca ihtar edilir.

b) (a) bendi hükmüne göre yaptığı incelemeye rağmen, hâkimde sahtelik konusunda kesin bir kanaat oluşmamışsa, bilirkişi incelemesine karar verir. Bilirkişi incelemesinden önce, mevcutsa, o tarafa ait olan karşılaştırma yapmaya elverişli yazı ve imzalar, ilgili yerlerden getirtilir. Bilirkişi, bu yazı ve imzalarla, o mahkemede elde edilen yazı ve imzaları esas alarak inceleme yapar. Bilirkişi, inceleme için gerekli görürse, kendi huzurunda tarafın yeniden yazı yazması veya imza atmasını mahkemeden talep edebilir, düzenlemesi yer almaktadır.

İmza incelemesinin doğru yapılabilmesi için Yargıtay’ın belirlediği birçok kriter bulunmaktadır. Bunlardan biri de imza incelemesi yapılacak belgenin fotokopi olmaması gerekiyor. Gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenebilmesi bakımından, fotokopi üzerinden inceleme yapılması hukuka aykırı olup, doğru sonuç doğurmamaktadır. Güvenilirliğin denetlenebilmesi için, belgenin aslının veya bunun olanaklı olmaması halinde de aslına uygunluğu yetkili makam veya kişilerce onanmış örnek ya da kopyalarının dosyaya konulması gereklidir.

Bir diğer önemli kriter de imza incelemesinde emsal olarak karşılaştırılacak imzaların bu tarihlerden önceki bir tarihe ait olması gerekmektedir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarında da bahsedildiği üzere; sıhhatli bir sonuç alınabilmesi için, inkar edilen imzanın atıldığı tarihten öncesinde düzenlenen belgelerde incelemesi yapılması gerekir. Sonuç olarak imza incelemesi teknik bir konu olup, konunun uzmanlarınca kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.

 

 Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş