Fahiş Aidata Karşı Ne Yapılmalı?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Fahiş Aidata Karşı Ne Yapılmalı?
  • Fahiş Aidata Karşı Ne Yapılmalı?

  • Şubat 18, 2022
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Fahiş Aidata Karşı Ne Yapılmalı?

Apartman ve sitelerde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi ise kira bedelleriyle yarışan fahiş aidatlardır. Son günlerde birçok apartman ve sitelerden aidat bedellerinde fahiş artış yapıldığına dair şikayetler gelmektedir.

Aidat konusu Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenmiş olup, buna göre; “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

Kat Mülkiyeti Kanununda kat maliklerinin ana taşınmazın genel giderlerine katılma borcu düzenlenmiş olup, yönetim planında aksine bir düzenleme yoksa kat malikleri aidat ödemek zorundadır.
Fahiş Aidat Nasıl Önlenebilir?

Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla apartmandaki yaşam kurallarına ilişkin her şey yönetim planı ile düzenlenebilir. Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olan yönetim planı kat malikleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle uygulanması esastır. Bu nedenle de yönetim planı apartmanın anayasası olarak kabul edilir.

Apartmanla alakalı sorunlarda başvuracağımız ilk metin olan yönetim planının çok iyi hazırlanmış olması gereklidir.
Bu nedenle fahiş artışla karşılaşmamak için apartman yönetim planlarının bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir.
 Fahiş Aidata İtiraz Edilebilir Mi?

Aidat konusu esas olarak kat malikleri kurulunda karara bağlanır. Kiracılar da kat malikinden alacağı vekaletnameyle genel kurullara katılabilmektedir. Her yıl bir kere kat malikleri kurulunda toplantı yapılarak ödenecek aidat miktarı tespit edilir.

Fahiş aidat, kat malikleri kurulunda kabul edilmişse her malik bu karara karşı itiraz edebilir.

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesinin birinci fıkrasında kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat maliki veya kat maliklerinin mahkemeye başvurarak hakimin müdahalesini isteyebileceği hükme bağlanmış olup, kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne iptal davası açabilir.

Fahiş aidat yönetici tarafından belirlemişse de öncelikle aidat artışının yöneticinin görevi kapsamında olup olmadığı değerlendirilmesi yapılır. Aksi durumda Türk Borçlar Kanunun vekalete ilişkin hükümleri ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince yöneticinin sorumluluğuna gidilebilecektir.

634 sayılı kanunun 38. maddesine göre yöneticinin kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olduğu dikkate alındığında, yöneticiye karşı TCK uyarınca Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu nedeniyle dava açılabilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş