Apartmanda Evcil Hayvan Beslemek Yasak Mıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Evcil Hayvan Beslemek Yasak Mıdır?
  • Apartmanda Evcil Hayvan Beslemek Yasak Mıdır?

  • Aralık 25, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Evcil hayvanlar, şehir hayatının bir gereği olarak apartman dairelerinde yaşamaya mecbur bırakılmakta, bu durum apartmanlarda evcil hayvan problemlerine neden olmaktadır. Apartmanlarda hayvansever bireyler olabileceği gibi hayvan dostu olmayanlar da olacaktır.

Herkesten bir hayvandan korkmamasını beklememek çok yanlış bir düşünce olur. Herkesin göstereceği tepkinin çok farklı olması doğaldır. Kimi korkarken, kimi sevebilir bu farklılara saygı duymak insan olmanın bir gereğidir. Bu nedenle hem evcil hayvanların, hem hayvanseverlerin, hem de diğer apartman sakinlerinin huzurunun korunması için ev satın almadan önce mutlaka apartmanın yönetim planını incelememiz gerekmektedir. Böylelikle, hem hayvanseverlerin hem de hayvanların mağdur olmasının önüne geçebilecektir.

Apartman sorunlarında başvuracağımız temel adres yönetim planıdır.
Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir.

Yönetim planı değiştirilmedikçe bağımsız bölüm malikleri, külli ve cüzi halefleri ile yönetici ve denetçiler buna uymak mecburiyetindedir. Yönetim planı bir apartmanın anayasasıdır. Apartman Yönetim Planı, Tapu Sicil Daireleri’nde, belediyelerde ve gayrimenkullerin işlem dosyalarında bulunabilir.

Evcil hayvan sahipleri, ev sahibi olmadan önce haklarını bilmelidir. Ev satın almadan önce apartmanın yönetim planında evcil hayvan beslenmesini yasaklayıcı hükümler olup olmadığı mutlaka incelemelidir. Ana taşınmazın yönetim planında bağımsız bölümlerde evcil hayvan beslenmesini engelleyen hükümler yoksa apartmanda evcil hayvan beslenmesi mümkün olacaktır.
Ancak yönetim planı’nda açıkça “hayvan besleme yasağı” var ise; hayvan lehine yapılabilecek bir şey olmayacaktır.

Yönetim planında bağımsız bölüm maliklerinin kendi bağımsız bölümleri ile eklenti ve ortak yerlerde hayvan besleyemeyecekleri kararlaştırıldığına göre bağımsız bölümde beslenen kedi ve köpek çevresine rahatsızlık vermemiş olsa dahi kat malikleri bu yönetim planına uymak zorundadır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun da, ev ve süs hayvanları bakımından bunların bağımsız bölümlerde beslenebileceklerine dair bir hüküm mevcut olmadığı gibi, Türkiye’nin tarafı olduğu Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinde de buna imkan veren bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Dolayısıyla yönetim planında evcil hayvan beslenmesini yasaklayan hükümler var ise; artık hayvansever komşularınız evinde evcil hayvan besleyemezler. Aksi takdirde kat mülkiyeti sahibi, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi      2017/836 E 2017/4192 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi:  SULH HUKUK MAHKEMESİ
Taraflar arasındaki apartman dairesinde köpek beslemesine son verilmesine ve yasaklanması, köpeklerin daire ve site ortak alanından çıkarılmasına karar verilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan 10/12/2015 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı … vekili Av. … ve davalı … vekili Av. … tarafından istenilmekle, tayin olunan 09/05/2017 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden davalı … vekili Av. … ve davalı … kendi, eşi Marsel Terviel vekili Av. … geldiler, karşı taraftan gelen olmadı, açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Bilahare dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili dava dilekçesinde; yönetim planına aykırı olarak bağımsız bölümlerde köpek beslenmesinin son verilmesi ve yasaklanması, köpeklerin daire ve site ortak alanından çıkarılması istenilmiş, davalılar ise köpeklerin hiçbir ihtiyacının site içinde giderilmediği, 4,5 yıldır bu konuda hiçbir uyarı dahi alınmadığı, hiçbir komşu tarafından rahatsızlık dile getirilmediği, bu köpeklerin bölge insanları ile yaşamaya alışkın olduğu, sahiplenilerek evde bakılan kedi ve köpek gibi canlıların tıbben ve bilimsel olarak site sakinlerine hastalık yayma gibi bir ihtimallerinin bulunmadığı savunularak davanın reddini talep etmişler, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Yönetim planının 9. maddesinin (e ) bendinde, kendi bağımsız bölüm ve eklentisi ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe; kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanlar besleyemezler, hükmü kararlaştırılmıştır. Kat malikleri kurulunca alınan aksi bir karar bulunmaması sonucu yönetim planı geçerlidir. Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim planı değiştirilmedikçe bağımsız bölüm malikleri, külli ve cüzi halefleri ile yönetici ve denetçiler buna uymak mecburiyetindedir. Yönetim planında bağımsız bölüm maliklerinin kendi bağımsız bölümleri ile eklenti ve ortak yerlerde hayvan besleyemeyecekleri kararlaştırıldığına göre bağımsız bölümde beslenen kedi ve köpek çevresine rahatsızlık vermemiş olsa dahi davalılarda bu yönetim planına uymak zorundadırlar. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun da, ev ve süs hayvanları bakımından bunların bağımsız bölümlerde beslenebileceklerine dair bir hüküm mevcut olmadığı gibi, Türkiye’nin tarafı olduğu Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinde de buna imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim planının 9/e maddesinde kat malikleri kurulunca müsaade
edilmedikçe ana taşınmazın bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde kedi ve köpek beslenmesi yasaklanmış olduğundan, tüm bu olguların gözetilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra ilk celsede davanın kabulü ile köpeğin bağımsız bölümden uzaklaştırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalı … ile davalı …’e ayrı ayrı yükletilmesine 09.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş