Apartmanda Çamaşırları Islatan Komşuya Para Cezası Verilebilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Çamaşırları Islatan Komşuya Para Cezası Verilebilir Mi?
  • Apartmanda Çamaşırları Islatan Komşuya Para Cezası Verilebilir Mi?

  • Temmuz 9, 2021
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Çamaşırları Islatan Komşuya Para Cezası
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesinin birinci fıkrasına göre;” Kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler.”
Yargılama konusu olan olayda davalının site içinde komşuluk hukukuna uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu, bahçesine astığı çamaşırların davalı tarafından ıslatıldığını belirterek davalının hukuka aykırı davranışlarına son verilmesi istemiştir.
Davalının, davacıya ait çamaşırları ıslattığı ve davacıyı rahatsız ettiği anlaşılmakla Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca hakim müdahalesine karar verilmiştir.
Yargılama sonunda mahkeme  “Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesine göre problemli komşunun, diğer kat maliklerini rahatsız edecek eylemlerinin önlenmesine, bunun için uyarılmasına verilen karara uyulmaması halinde ise KMK’nın 33. maddesinde öngörülen para cezasına çarptırılacaklarını ihtar edecektir.”

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

YARGITAY  18.HUKUK  DAİRESİ  E: 2012/4472   K: 2012/6369

Dava dilekçesinde, davalının hukuka aykırı davranışlarına son verilmesi konusunda uyarılması, devamı halinde Kat Mülkiyeti Kanununun 25.maddesine göre kat mülkiyetinden çıkarılmasına karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde, davalının site içinde komşuluk hukukuna uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu, bahçesine astığı çamaşırların davalı tarafından ıslatıldığını belirterek davalının hukuka aykırı davranışlarına son verilmesini, devamı halinde Kat Mülkiyeti Yasasının 25. maddesi uyarınca kat mülkiyetinden çıkarılmasını ve uğramış olduğu zararın tazminini istemiş, mahkemece davalının komşuluk hukuku gereği katlanılma sınırlarını aşan bir eyleminin davacı tarafça ispat edilmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesinin birinci fıkrasına göre; kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, davalının davacıya ait çamaşırları ıslattığı ve davacıyı rahatsız ettiği anlaşılmakla Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın tümden reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş