İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir Mi?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir Mi?
  • İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir Mi?

  • Haziran 4, 2021
Paylaş
 İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İstifa eden işçi normalde kıdem tazminatı alamaz. Ancak bazı durumlarda haklı nedenlerle istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. İstifa eden işçinin, kıdem tazminatına hak kazanamayacağını söylemek her zaman doğru olmaz. Bazı durumlarda işçi istifa etmiş olsa bile kıdem tazminatına hak kazabilmektedir.

Yargıtay, işçi lehine yorum ilkesi gereği, işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alabileceğini kabul etmiştir.
İşçinin iradesinin fesada uğradığı durumlarda düzenlenen istifa dilekçesi geçerli olmayacak ve işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
Yargıtay’a göre ‘‘İstifa’’ kavramı:

İş hukuku uygulamasında ‘istifa’, işçinin iş sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın ve bildirim süresine uymadan feshi anlamında kullanmaktadır. Kural olarak iş sözleşmesini feshetmek isteyen işçinin, belirsiz süreli iş sözleşmeleri için bildirim süresine uyması yeterli olup, ayrıca haklı bir sebebe dayanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak kıdem tazminatına hak kazanma bakımından, sözleşmenin sona erdirilme şekli önemlidir. İşçi, iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinde sayılan nedenlerle feshi halinde veya mülga 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte bulunan 14. maddesinde sayılan (evlilik, yaşlılık aylığına hak kazanma vb gibi) nedenlerden birine dayanarak feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığının tespiti için, iş sözleşmesini sona erdirirken ortaya çıkan gerçek iradesinin araştırılması oldukça önemlidir. Çünkü işverenin aksine, işçinin sözleşmeyi feshi herhangi bir şekle bağlı değildir. Uygulamada, işçinin eylemli olarak “işi terk suretiyle” iş sözleşmesini feshettiği veya herhangi bir gerekçe bildirmeden yahut genel geçer bir ifade ile “istifa” iradesini açıkladığı haller sıklıkla görülmektedir.

Bu hallerde, işçi iş sözleşmesini gerçekte “haklı bir sebeple” feshettiğini ileri sürdüğü takdirde, bu haklı sebebin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği mutlaka araştırılmalı, yapılacak araştırmanın sonucuna göre iş sözleşmesinin haklı bir sebeple sona erip ermediği belirlenmelidir.

İstifa, İşçinin feshe yönelik iradesinin varlığı kesin olarak gösterse de, fesih sebebinin araştırılması ve belirlenmesi zorunluluğu ortaya çıkar.

İşçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. Çoğu zaman işverenler, işçilerin ancak istifa dilekçesi yazdığı takdirde haklarının ödeyeceğini kabul etmektedir.

İşverenin tazminatların derhal ödeneceği sözünü vermek ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin buna uyması halinde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde, istifa iradesinin bulunmadığına yönelik olarak irade fesadı iddiası tanık dahil her türlü delil ile ispatlanabilir.

Sonuç olarak; iradesi fesada uğrayan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.
Yargıtay’ın görüşü de işçi haklı nedenle istifa etmişse, kıdem tazminatı alabileceği yönündedir.
Bu durumda işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği kabul edilmeli, işçiye hakkı olan tazminat verilmelidir.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Paylaş